unity

แปลว่า


n ความเป็นเอกภาพ
ความหมายเหมือนกับ: homogeneity
คำที่เกี่ยวข้อง: ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
คำตรงข้าม: disunity
n จำนวนหนึ่งหน่วย
คำที่เกี่ยวข้อง: หนึ่ง