ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wholeness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wholeness*, -wholeness-

wholeness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wholeness (n.) ความมีสุขภาพดี Syn. complement, finality

wholeness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอกภาพ[n.] (ēkkaphāp) EN: unity ; integrity ; uniformity ; wholeness ; solidarity ; cohesiveness ; unanimity FR: unité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wholeness
Back to top