ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unity-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unity, *unity*,

-unity- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These inventions cry out for the goodness in man, cry out for universal brotherhood, for the unity of us all.สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะร่ำไห้ สำหรับประโยชน์ที่มีต่อมนุษย์ ร่ำไห้เพื่อคนทั้งโลก แด่ความรักของเราทุกคน
There must be Hindu-Muslim unity always.ฮินดูกับมุสลิมต้องรวมกันตลอดไป
I've found wives for hundreds of men, but the Golden Dragon of Unity himself couldn't make love matches for you three.ข้าอบรมหญิงที่จะมาเป็นภรรยาสำหรับชายมานับร้อย แต่เทพแห่งมังกรทองผู้ทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ ไม่สามารถทำให้เจ้าทั้งสามคน พบกับความรักที่เหมาะสมได้
However, the Golden Dragon of Unity smiles upon you today.อย่างไรก็ตาม, แผ่นดินนี้ต้องการความเป็นเอกภาพ รอยยิ้มที่เจ้าให้มาในวันนี้
I doubt even the Golden Dragon of Unity could stop this now.ข้าชักกังวลแล้วสิว่า ความเป็นเอกภาพ ของแผ่นดินจะต้องสิ้นสุดลงซะแล้ว
Where's the dang Dragon of Unity when you need him?ไหนล่ะ เอกภาพของแผ่นดินแห่งเมืองมังกร เจ้าต้องการเเขาซะเมื่อไหร่?
Strength through unity. Unity through faith.มารวมใจกันเป็นหนึ่ง ด้วยศรัทธาอันเป็นหนึ่ง.
The clone war threatens the unity of the Republic.สงครามโคลนคุกคามเอกภาพของสาธารณรัฐ
For the unity of the Shinhwa Group and the JK Group.สำหรับการร่วมมือระหว่าง ชินฮวา กรุ๊ป และ JK กรุ๊ป
Look, look, the kids did the commercial To foster a feeling of unity after you--ฟังนะ เด็กๆแสดงโฆษณา ก็เพื่อส่งเสริมความเป็นทีม
First Unity Savings. Cole knows.ธนาคารเฟริสท์ยูนิตี้เซฟวิ่ง โคลรู้จัก
Bauer was supposedly I.D.'d by someone at the First Unity Savings branch on Lexington.มีคนคาดว่าเป็นบาวเออร์ ที่ธนาคารเฟริส ยูนิตี้สาขาเล็กซิงตัน

-unity- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
团结就是力量[tuán jié jiù shì lì liang, ㄊㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤ˙, 团结就是力量 / 團結就是力量] Unity is strength (revolutionary slogan and popular song of 1943)
众志成城[zhòng zhì chéng chéng, ㄓㄨㄥˋ ㄓˋ ㄔㄥˊ ㄔㄥˊ, 众志成城 / 眾志成城] unity of will is an impregnable stronghold (成语 saw)

-unity- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอกภาพ[n.] (ēkkaphāp) EN: unity ; integrity ; uniformity ; wholeness ; solidarity ; cohesiveness ; unanimity FR: unité [f]
เอกภาพแห่งชาติ[n. exp.] (ēkkaphāp ha) EN: national unity FR: unité nationale [f]
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน[xp] (khwām pen a) EN: unity ; solidarity FR:
ความเป็นเอกภาพ[n. exp.] (khwām pen ē) EN: unity FR:
ความเป็นเอกภาพคือพลัง[xp] (Khwām Pen Ē) EN: Unity is Strength ; Bersekutu Bertambah Mutu (msa) FR:
ความสามัคคี[n.] (khwām sāmak) EN: union ; unity ; harmony ; cooperation FR: union [f] ; unité [f] ; harmonie [f]
ไมตรีจิต[n.] (maitrījit) EN: goodwill ; sympathy ; unity ; harmony ; concord ; alliance ; accord ; agreement ; hospitality FR:
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน[v. exp.] (pennāmneung) EN: be of one heart and one mind ; be dedicated heart and soul to the same cause ; be in unity ; cohere FR:
พรรคสามัคคีธรรม[org.] (Phak Sāmakk) EN: Justice Unity Party ; Samakkhitham FR:
สามัคคี[n.] (sāmakkhī) EN: union ; unity ; accord ; harmony ; community spirit FR: union [f] ; concorde [f] ; harmonie [f] ; unité [f]
สามัคคี[v.] (sāmakkhī) EN: get together ; cooperate ; unite ; rally ; be in harmony ; be in unity ; cohere FR: coopérer ; être solidaire ; être en harmonie ; être unis
ส่งเสริมความสามัคคี[v. exp.] (songsoēm kh) EN: promote unity FR:
ทิฏฐิสามัญญตา[n.] (thitthisāma) EN: equality in view ; unity in view FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unity-
Back to top