taint

แปลว่า


vt ทำให้มีรอยเปื้อน
ความหมายเหมือนกับ: spoil , infect , contaminate
vt ทำให้ด่างพร้อย
ความหมายเหมือนกับ: deprave , debase
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้มีมลทิน
vi มีมลทิน
คำที่เกี่ยวข้อง: เสื่อมเสียชื่อเสียง , มีจุดด่างพร้อย
vi มีรอยเปื้อน
n จุดด่างพร้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: รอยมลทิน , จุดด่างพร้อย , ความเสื่อมเสีย
n รอยเปื้อน
คำที่เกี่ยวข้อง: รอยด่าง