tag

แปลว่า


n แถบป้ายบอกข้อมูล
ความหมายเหมือนกับ: badge , card , tab , stamp , label , sticker
คำที่เกี่ยวข้อง: แถบป้ายราคา
n สำนวนหรือประโยค
n คำลงท้าย
ความหมายเหมือนกับ: tag question
n หัวหุ้มปลายเชือกผูกรองเท้า
n การเล่นไล่จับของเด็ก
ความหมายเหมือนกับ: cross tag , freeze tag , squat tag
คำที่เกี่ยวข้อง: การไล่จับในกีฬาเบสบอล
vt ติดป้าย
ความหมายเหมือนกับ: hold , earmark
vt กล่าวหา

คำที่มี "tag" ในคำ


tag end n ปลาย

Tagalog n สมาชิกของชาวมลายูในเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์

Tagalog n ภาษาอินโดนีเซียที่ใช้กันในฟิลิปปินส์

tag along phrv ติดตาม

tag out phrv ทำให้ผู้เล่นออกนอกสนาม (กีฬาเบสบอล)

tag together phrv รวมกัน

tagboard n แผ่นกระดาษแข็ง
ความหมายเหมือนกับ: cardboard , carton material

tag question n วลีท้ายประโยคบอกเล่าแสดงการถาม

tag question n คำลงท้าย

advantage n ความได้เปรียบ
ความหมายเหมือนกับ: favor , preference
คำตรงข้าม: disadvantage , handicap

advantage n ผลประโยชน์
ความหมายเหมือนกับ: benefit , gain

advantage vt ให้ประโยชน์

advantage n โอกาส

advantageous adj เป็นประโยชน์
ความหมายเหมือนกับ: favorable , profitable

antagonist n ผู้เป็นปรปักษ์
ความหมายเหมือนกับ: opponent , adversary

antagonistic adj ซึ่งเป็นปฏิปักษ์
ความหมายเหมือนกับ: opposing , hostile , inimical

antagonize vt ทำให้กลายเป็นศัตรู
ความหมายเหมือนกับ: alienate , offend , set against

at this stage idm ขณะนี้

at this stage of the game idm ขณะนี้

backstage adv อยู่ (หรือไป) หลังเวที
ความหมายเหมือนกับ: offstage

backstage adv เกี่ยวกับชิวิตส่วนตัว

backstage adj ซึ่งอยู่หลังเวที
ความหมายเหมือนกับ: behind-the-scenes

backstage adj ซึ่งเป็นความลับ
ความหมายเหมือนกับ: covert

cartage n การขับรถม้าหรือเกวียน
ความหมายเหมือนกับ: carting

contagion n การติดต่อของโรคโดยการสัมผัส
ความหมายเหมือนกับ: infection , transmission

contagion n โรคติดต่อที่แพร่กระจายด้วยการสัมผัส
ความหมายเหมือนกับ: contagious disease

contagious adj ซึ่งแพร่กระจายได้ง่าย

contagious adj ที่แพร่กระจายด้วยการสัมผัส
ความหมายเหมือนกับ: catching , communicate , infectious

contagious disease n โรคติดต่อที่แพร่กระจายด้วยการสัมผัส
ความหมายเหมือนกับ: contagion

cottage n กระท่อม
ความหมายเหมือนกับ: bungalow

cottage n ที่พักตากอากาศหลังเล็กๆ

cottage n บ้านพักเดี่ยว

cottager n ผู้ที่มาพักผ่อนอยู่ในกระท่อม

disadvantage n ข้อเสีย
ความหมายเหมือนกับ: annoyance , difficulty , disruption
คำตรงข้าม: advantage

disadvantage vt ทำให้เสียเปรียบ
ความหมายเหมือนกับ: penalize , harm , hurt

disadvantageous adj ซึ่งเป็นข้อเสียหาย

etagere n หิ้งหลายชั้นที่เปิดโล่งใช้วางของชิ้นเล็กๆ

frontage n ด้านหน้าของอาคาร
ความหมายเหมือนกับ: fa?ade

heptagon n รูปทรงเจ็ดเหลี่ยม

heritage n มรดก
ความหมายเหมือนกับ: inheritance , legacy , patrimony

hermitage n อาศรม

hostage n ตัวประกัน
ความหมายเหมือนกับ: captive , pawn , prisoner

in a stage whisper idm กระซิบดังๆ

set the stage for something idm เตรียมพร้อมไว้

intaglio n การแกะสลักลงบนวัสดุแข็ง
ความหมายเหมือนกับ: engraving

meltage n การละลาย

mintage n การทำเหรียญกษาปณ์

montage n ภาพตัดต่อ
ความหมายเหมือนกับ: jigsaw , mosaic

montage n การตัดต่อภาพ

montage vt ตัดต่อภาพ

multistage adj ซึ่งมีหลายขั้นตอน

mutagenesis n จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

nametag n ป้ายชื่อ (ทำจากกระดาษ พลาสติกหรือเหล็ก)

natural wastage n การลดจำนวนผู้ทำงานโดยไม่หาผู้แทนตำแหน่งว่าง
ความหมายเหมือนกับ: attrition

octagon n รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม
ความหมายเหมือนกับ: octangle

offstage adj ซึ่งไม่แสดงบนเวที

old stager n ผู้มีประสบการณ์มาก

onstage adj ซึ่งอยู่บนเวที

outage n ช่วงเวลาที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า
ความหมายเหมือนกับ: electrical failure , interruption

parentage n บรรพบุรุษ
ความหมายเหมือนกับ: ancestry , extraction , stock

parentage n ความเป็นพ่อแม่

pentagon n รูปห้าเหลี่ยม
ความหมายเหมือนกับ: pentacle , pentahedron

Pentagon n ตึกกระทรวงกลาโหมรูปห้าเหลี่ยมของอเมริกา

percentage n อัตราร้อยละ
ความหมายเหมือนกับ: division , ration

portage n การขนย้าย
ความหมายเหมือนกับ: carriage , transport , delivery

portage vi ขนย้าย

portage vt ขนย้าย

postage n ค่าส่งของทางไปรษณีย์

postage n ดวงตราไปรษณียากร
ความหมายเหมือนกับ: stamp

postage stamp n แสตมป์
ความหมายเหมือนกับ: stamp

pottage n ซุปน้ำข้น
ความหมายเหมือนกับ: broth

price tag n ป้ายราคา

protagonist n ผู้แข่งขันสำคัญ

protagonist n ตัวเอก
ความหมายเหมือนกับ: hero , heroine , warrior

question tag n วลีท้ายประโยคบอกเล่าแสดงการถาม
ความหมายเหมือนกับ: tag question

ragtag n จังหวะดนตรีแจ๊ซแบบหนึ่ง

reportage n การรายงานข่าว

rootage n การหยั่งรากลงไป

honeymoon stage sl ช่วงแรกเริ่ม / ต้น (ก่อนมีปัญหา)

sabotage n การก่อวินาศกรรม
ความหมายเหมือนกับ: impairment , incapacitation , subversive destruction , vandalism

sabotage vt ก่อวินาศกรรม
ความหมายเหมือนกับ: subvert , wreck

shortage n ความขาดแคลน
ความหมายเหมือนกับ: deficiency , deficit , inadequacy
คำตรงข้าม: adequacy , sufficiency

stag n กวางตัวผู้
ความหมายเหมือนกับ: buck , deer , hart

stag n ผู้ชายที่ออกงานสังคมโดยไม่มีผู้หญิงเป็นคู่ (คำไม่เป็นทางการ)

stag n สัตว์ตัวผู้ที่ตอนแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: buck

stag adj สำหรับผู้ชายเท่านั้น (คำไม่เป็นทางการ)

stag adv โดยไม่มีคู่มาด้วย (คำไม่เป็นทางการ)

stag vi ไปโดยไม่มีเพื่อนหญิงมาด้วย

stage n รถม้าโดยสาร

stage n ระยะเวลา
ความหมายเหมือนกับ: period , phase , step

stage n เวที
ความหมายเหมือนกับ: platform

stage n ฉาก
ความหมายเหมือนกับ: background , scene

stage vt ออกแสดง
ความหมายเหมือนกับ: do a play , dramatize

stage fright n ความประหม่าเมื่ออยู่บนเวที

stage set n ฉาก
ความหมายเหมือนกับ: background , scene

stage whisper n การกระซิบเสียงดังเพื่อให้ผู้ดูได้ยิน

stagecoach n รถม้าโดยสารสมัยก่อน ซึ่งมีเส้นทางและเวลาเดินทางที่แน่นอน
ความหมายเหมือนกับ: carriage , coach , diligence

stagecraft n ศิลปะการแสดงละคร

stagehand n เจ้าหน้าควบคุมเวที

stage-manage vt กำกับเวที

stager n นักแสดง
ความหมายเหมือนกับ: actor

stager n ผู้เชี่ยวชาญ
ความหมายเหมือนกับ: old hand , veteran

stagery adj ซึ่งโซเซ

stage-struck adj ซึ่งประทับผู้ชมมาก

stagger vi เซ
ความหมายเหมือนกับ: reel , totter , sway

stagger vt ทำให้สะดุด
ความหมายเหมือนกับ: stumble , sway

stagger vt ทำให้ลังเล
ความหมายเหมือนกับ: astonish , amaze , stun

stagger n การเซ
ความหมายเหมือนกับ: lurch , totter

staginess n การเซ

staging n การแสดงบนเวที

stagnancy n ความเงื่องหงอย

stagnant adj นิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: dormant , still , unmoving

stagnant adj ซึมเซา (อารมณ์)
ความหมายเหมือนกับ: inactive , sluggish , dull

stagnant adj ไม่เจริญ

stagnantly adv อย่างซึมเซา

stagnate vi ซบเซา

stagnation n ความซบเซา

stagy adj เกี่ยวกับการแสดงบนเวที
ความหมายเหมือนกับ: showy , dramatic

stratagem n กลอุบาย

substage n ส่วนของกล้องจุลทรรศน์ใต้แป้น

stagger about phrv เดินโซเซ
ความหมายเหมือนกับ: stagger around

stagger around phrv เดินโซเซ
ความหมายเหมือนกับ: stagger about

upstage vt กระทำล้ำหน้า
ความหมายเหมือนกับ: outdo

upstage vt ดึงความสนใจของผู้ชมออกจากตัวละครที่ต้องเข้าหลังฉาก
ความหมายเหมือนกับ: outshine

upstage adv หลังเวที
คำตรงข้าม: downstage

upstage adj ซึ่งอยู่หลังเวที
คำตรงข้าม: downstage

upstage n หลังเวที

upstager n ผู้อยู่หลังเวที

upstager n ผู้ดึงความสนใจผู้อื่น

vantage n ความได้เปรียบ

vantage point n ฐานะหรือตำแหน่งซึ่งได้เปรียบ
ความหมายเหมือนกับ: vantage position , viewpoint

ventage n รูเปิดเล็กๆ

vintage n เหล้าองุ่น
ความหมายเหมือนกับ: wine

vintage wine n เหล้าองุ่นคุณภาพดี

vintage year n ปีแห่งการกลั่นเหล้าองุ่นได้ผลดี

vintage year n ปีแห่งการประสบความสำเร็จ

vintager n คนเพาะปลูกองุ่น

voltage n แรงดันไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นโวลต์

waftage n การล่องลอยไปในอากาศ
ความหมายเหมือนกับ: waffing , conveyance

wantage n สิ่งที่ปรารถนา

wastage n การสูญเสีย
ความหมายเหมือนกับ: loss

wastage n จำนวนที่สูญเสีย

wattage n กำลังไฟฟ้า (มีหน่วยวัดเป็นวัตต์)

stagnant water n น้ำนิ่ง

unchanging stage n สภาพที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (คำเป็นทางการ)

early stage n ช่วงต้น

stagnating adj เฉื่อยชา
ความหมายเหมือนกับ: inert , stagnant , sluggish , static , inactive , dull

antagonism n การท้าทาย
ความหมายเหมือนกับ: opposition
คำตรงข้าม: compliance

disavantage n ความยากลำบาก
ความหมายเหมือนกับ: annoyance , problem , trouble

antagonism n ความเป็นศัตรู
ความหมายเหมือนกับ: hatred , hostility

antagonism n ความเป็นศัตรู
ความหมายเหมือนกับ: animosity , enmity
คำตรงข้าม: friendliness

stage director n ผู้ควบคุมการแสดง
ความหมายเหมือนกับ: producer

stag party n ชายที่มารวมกลุ่มกัน
ความหมายเหมือนกับ: the boys

pilotage n การเดินเรือ
ความหมายเหมือนกับ: sailing

apostage n พระนิกายโปรแตสแตนท์ที่ไม่เชื่อคำสอนของ Church of England
ความหมายเหมือนกับ: dissenter

advantageously adv อย่างได้ผลประโยชน์

take advantage of vt ฉวยโอกาส
ความหมายเหมือนกับ: grab , utilize

cross tag n การเล่นไล่จับของเด็ก
ความหมายเหมือนกับ: freeze tag , squat tag

freeze tag n การเล่นไล่จับของเด็ก
ความหมายเหมือนกับ: cross tag , squat tag

squat tag n การเล่นไล่จับของเด็ก
ความหมายเหมือนกับ: cross tag , freeze tag

disadvantaged adj ไม่ได้มีสิทธิเพราะยากจน
ความหมายเหมือนกับ: deprived

vantage position n ฐานะหรือตำแหน่งซึ่งได้เปรียบ
ความหมายเหมือนกับ: viewpointค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top