switch

แปลว่า


n สวิตช์
คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องปิด/เปิดไฟฟ้า
n การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน
ความหมายเหมือนกับ: sudden change
คำที่เกี่ยวข้อง: การเปลี่ยนแปลงอย่างทันที
n การสับเปลี่ยน
ความหมายเหมือนกับ: exchange , substitution
คำที่เกี่ยวข้อง: การแทนที่
n ไม้เรียว
ความหมายเหมือนกับ: stick , rod , cane
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม้ยางสำหรับเฆี่ยนตี
vt เปลี่ยน
ความหมายเหมือนกับ: change , shift , substitute
คำที่เกี่ยวข้อง: สับเปลี่ยน
vi สับเปลี่ยนสวิตช์ไฟฟ้า
vi สับรางรถไฟ
ความหมายเหมือนกับ: shunt
คำที่เกี่ยวข้อง: เปลี่ยนรางรถไฟ
vi แกว่งไปมา
ความหมายเหมือนกับ: flick , swing
คำที่เกี่ยวข้อง: กระดิกไปมา