surprise

แปลว่า


vt ทำให้ประหลาดใจ
ความหมายเหมือนกับ: amaze , astonish , stun , wonder
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้แปลกใจ , ทำให้ตื่นใจ
vt จู่โจมโดยไม่ให้ตั้งตัว
ความหมายเหมือนกับ: attack , jolt
คำที่เกี่ยวข้อง: จู่โจม
n สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ
ความหมายเหมือนกับ: something unexpected
คำที่เกี่ยวข้อง: เรื่องที่แปลกประหลาดใจ
n ความประหลาดใจ
ความหมายเหมือนกับ: astonishment , shock , wonder
คำที่เกี่ยวข้อง: ความแปลกใจ