substitute

แปลว่า


vi เข้าแทนที่
ความหมายเหมือนกับ: exchange , replace , swap
คำที่เกี่ยวข้อง: แทนที่ , สับเปลี่ยน
n คนหรือสิ่งที่เข้าแทนที่
ความหมายเหมือนกับ: deputy , proxy , replacement
คำที่เกี่ยวข้อง: ตัวแทน , สิ่งแทน
n คำที่ใช้แทนได้ (ไวยากรณ์)
คำที่เกี่ยวข้อง: คำแทนที่
adj เป็นตัวแทน
ความหมายเหมือนกับ: acting , alternative
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นการแทนที่