ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-substitute-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น substitute, *substitute*,

-substitute- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Consider though this substitute A bat in place of this old rat - Huh!ฉันว่าใช้ค้างคาวดีกว่านะ
His substitute teacher, His regular teacher's a much older woman,เป็นครูแทน ครูตัวจริงแก่กว่านี้เยอะ
I guess they'll be hoping he produces some of the flair that he showed as a substitute at Fulham last week.ทีมคงหวังให้เขาโชว์ชั้นเชิง เหมือนครั้งที่ลงฟาดแข้งกับฟูแล่ม
Then I will ask you to substitute until he wakes up.งั้นช่วยขับแทน จนกว่าเขาจะตื่นละกัน
But I am an extra pair of hands and a responsible substitute when you're out of the house.แต่เป็นแค่ผู้ช่วยเท่านั้น และต้องมารับผิดชอบแทน เมื่อคุณออกจากบ้านไป
But I know that you will, because I believe that we've found a true substitute for your addiction.แต่ฉันรู้ว่าคุณทำอยู่แล้วล่ะ เพราะฉันเชื่อว่าเราเจอสิ่งที่มาทดแทน อาการเสพติดของคุณได้แล้ว
You're welcome to substitute a side dish for your French fries.ขอโทษค่ะ เรายินดีที่จะเพิ่ม เฟร้นช์ฟรายให้แก่คุณ
Well, actually, I just talked to Carmen this morning and they're getting a substitute for a few weeks.เอ่อ อันที่จริงแล้ว ผมเพิ่งคุยกับคาร์เมลเมื่อเช้านี้ พวกเขาจะรับภารโรงใหม่ ในอีก 2-3 อาทิตย์
The torture could be a substitute for the sex act.เขาอาจใช้การทรมานแทนการล่วงเกินทางเพศ
But Gun Woo's skills are a good substitute for Kim Gab Yong.แต่กอนวูมีความสามารถที่จะมาแทนคุณคิมกับยองนะคะ
I had a substitute teacher with an eye patch.วันนี้ครูที่มาสอนแทนแปะผ้าปิดตาด้วย นั่นมันแปลกนิดหน่อย แต่น้าหมายถึงแปลกแบบมากๆ น่ะ
A substitute instrument For bodily penetration.เป็นความหมายแทนการเข้าหาแบบถึงเนื้อถึงตัว

-substitute- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
李代桃僵[lǐ dài táo jiāng, ㄌㄧˇ ㄉㄞˋ ㄊㄠˊ ㄐㄧㄤ, 李代桃僵] lit. the plum tree withers in place of the peach tree; to substitute one thing for another; to carry the can for sb
恭敬不如从命[gōng jìng bù rú cōng mìng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˋ, 恭敬不如从命 / 恭敬不如從命] deference is no substitute for obedience (成语 saw); to follow sb's precepts is the sincerest form of respect
代替[dài tì, ㄉㄞˋ ㄊㄧˋ, 代替] instead; to replace; to substitute (X for Y, or a number in an algebraic expression)
替工[tì gōng, ㄊㄧˋ ㄍㄨㄥ, 替工] replacement worker; substitute worker
替身[tì shēn, ㄊㄧˋ ㄕㄣ, 替身] stuntman (in theatre); to work as substitute for sb else; scapegoat; fall-guy
替代品[tì dài pǐn, ㄊㄧˋ ㄉㄞˋ ㄆㄧㄣˇ, 替代品] substitute good
替角[tì jué, ㄊㄧˋ ㄐㄩㄝˊ, 替角] substitute; sb ready to substitute at any time for principal player; understudy (substitute actor)
替身演员[tì shēn yǎn yuán, ㄊㄧˋ ㄕㄣ ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, 替身演员 / 替身演員] substitute actor (esp. in fights of theatrical stunts); stuntman
母乳代[mǔ rǔ dài, ㄇㄨˇ ㄖㄨˇ ㄉㄞˋ, 母乳代] substitute for mother's milk; milk powder
代写[dài xiě, ㄉㄞˋ ㄒㄧㄝˇ, 代写 / 代寫] to write as substitute for sb; a ghost writer; plagiarism

-substitute- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
代り役[かわりやく, kawariyaku] (n) substitute actor; stand-in; double
代役[だいやく, daiyaku] (n) substitute (e.g. actor); substitution; stand-in; double; (P)
代替品;代替え品[だいたいひん(代替品);だいがえひん, daitaihin ( daitaihin ); daigaehin] (n) substitute article; back-up
代講[だいこう, daikou] (n,vs) substitute lecturing; substitute lecturer
振替休日;振り替え休日[ふりかえきゅうじつ, furikaekyuujitsu] (n) compensatory holiday; observed holiday (weekday holiday when the actual day is on a weekend); substitute holiday
身代わり(P);身代り[みがわり, migawari] (n) substitute (for); sacrifice (of, to); scapegoat (for); (P)
雨傘番組[あまがさばんぐみ, amagasabangumi] (n) substitute for a scheduled live broadcast of a sporting event that was rained out
Japanese-English: COMDICT Dictionary
代理受信者[だいりじゅしんしゃ, dairijushinsha] substitute recipient

-substitute- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอามาใช้แทน[v. exp.] (ao mā chai ) EN: substitute FR:
ใช้แทน[v. exp.] (chai thaēn) EN: use as a substitute FR:
ฉลอง[v.] (chaløng) EN: substitute ; replace FR:
ชดเชย[v.] (chotchoēi) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; substitute ; adjust FR: compenser ; rattraper ; regagner ; indemniser ; substituer
ของทดแทน[n. exp.] (khøng thott) EN: substitute FR:
มือสอง[n. exp.] (meū søng) EN: substitute ; reserve FR: remplaçant [m]
เป็นผู้แทน[v. exp.] (pen phūthaē) EN: be a representative ; be a delegate ; be a proxy ; be an agent ; be a substitute FR:
เป็นตัวแทน[v.] (pen tūathaē) EN: be an agent ; be a representative ; be a delegate ; be a proxy ; be a substitute ; represent FR: représenter
ผู้เล่นสำรอง[n. exp.] (phū lēn sam) EN: substitute ; surrogate ; substitution player FR: remplaçant [m]
ผู้มอบอำนาจ[n.] (phū møp amn) EN: proxy ; substitute ; representative FR:
ผู้รักษาการแทน[n. exp.] (phū raksākā) EN: deputy ; substitute FR:
เปลี่ยนคน[v. exp.] (plīen khon) EN: replace ; take the place of ; oust ; substitute FR: remplacer;
เปลี่ยนหน้า[v. exp.] (plīen nā) EN: replace ; substitute for ; displace ; take turns FR:
เปลี่ยนตัว[v. exp.] (plīentūa) EN: replace ; take the place of ; substitute for ; take turns ; displace FR: remplacer
สำรอง[adj.] (samrøng) EN: substitute ; secondary ; in reserve ; spare FR:
สิ่งทดแทน[n. exp.] (sing thotth) EN: substitute ; compensation FR:
สวม[v.] (sūam = suam) EN: succeed ; substitute ; take the place of ; assume FR: succéder (à)
แทนที่[v.] (thaēnthī) EN: replace ; take the place of ; substitute for ; supplant ; supercede FR: remplacer ; substituer
ทดแทน[v.] (thotthaēn) EN: replace ; substitute FR: compenser ; remplacer ; substituer
ตัวสำรอง[n.] (tūasamrøng) EN: substitute ; alternate FR: substitut [m]
ตัวแทน[n.] (tūathaēn) EN: agent ; representative ; proxy ; deputy ; substitute ; delegate ; agency FR: agent [m] ; représentant [m] ; courtier [m] ; délégué [m]
วันหยุดชดเชย[n. exp.] (wan yut cho) EN: substitute holiday FR: jour de compensation [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -substitute-
Back to top