set

แปลว่า


vt วาง
ความหมายเหมือนกับ: arrange , deposit
คำที่เกี่ยวข้อง: ตั้ง , จัดวาง
vt ทำให้เกิดขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: establish
คำที่เกี่ยวข้อง: จัดขึ้น , สร้างขึ้น
vt จัดเตรียม
คำที่เกี่ยวข้อง: เตรียมเพื่อใช้งาน
vt ตั้งเวลา
ความหมายเหมือนกับ: install
คำที่เกี่ยวข้อง: ตั้งระบบ , กำหนด
n การจัดตั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่ถูกจัดขึ้น
n ฉาก
ความหมายเหมือนกับ: setting , backdrop
คำที่เกี่ยวข้อง: ม่านหลังเวที
n ท่าทาง
คำที่เกี่ยวข้อง: การวางท่าทาง
n ชุด
ความหมายเหมือนกับ: crowd , gang , set , society
คำที่เกี่ยวข้อง: กลุ่ม , พวก , หมู่
คำตรงข้าม: individual

ตัวอย่างประโยค


His secretary set the meeting. เลขาฯของเขาจัดการประชุมนี้
The court set bail at 200,000 Baht. ศาลตั้งเงินค่าประกันสองแสนบาท
They set up the equipment. พวกเขาจัดเตรียมอุปกรณ์
I wish I hadn't forgotten to set my alarm. ฉันขอให้ตัวเองไม่ลืมตั้งนาฬิกาปลุก
I wish I had remembered to set my alarm. ฉันขอให้ตัวเองจำได้ว่าต้องตั้งนาฬิกาปลุก