reliable

แปลว่า


adj เชื่อถือได้
ความหมายเหมือนกับ: dependable , trustworthy
คำที่เกี่ยวข้อง: ไว้ใจได้ , ไว้วางใจได้

ตัวอย่างประโยค


You're such a reliable guy. เธอช่างเป็นคนที่ไว้วางใจได้เสียจริง

คำที่มี "reliable" ในคำ


unreliable adj ไม่น่าเชื่อถือ
ความหมายเหมือนกับ: untrustworthy
คำตรงข้าม: reliable , trustworthy

unreliable adj ไม่มั่นคงค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top