reliable

แปลว่า


adj เชื่อถือได้
ความหมายเหมือนกับ: dependable , trustworthy
คำที่เกี่ยวข้อง: ไว้ใจได้ , ไว้วางใจได้

ตัวอย่างประโยค


You're such a reliable guy. เธอช่างเป็นคนที่ไว้วางใจได้เสียจริง