plot

แปลว่า


n อุบาย
ความหมายเหมือนกับ: plan , scheme
คำที่เกี่ยวข้อง: แผนที่วางขึ้น
n เค้าโครงเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: outline , story
คำที่เกี่ยวข้อง: โครงเรื่อง
n แผนผัง
คำที่เกี่ยวข้อง: แผนที่
n ที่ดินแปลงเล็ก
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ดิน
vt วางแผน
ความหมายเหมือนกับ: plan , scheme
คำที่เกี่ยวข้อง: คบคิด , ออกอุบาย
vt เขียนแผนที่
คำที่เกี่ยวข้อง: เขียนแผนผัง , ทำเครื่องหมายแสดง , วาด