original

แปลว่า


adj ซึ่งเป็นแบบฉบับ
ความหมายเหมือนกับ: primary , first
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเป็นต้นฉบับ , ที่เป็นอันแรก
adj ใหม่
ความหมายเหมือนกับ: new , innovative
คำที่เกี่ยวข้อง: แปลกใหม่
คำตรงข้าม: old , antique
adj ที่สร้างสรรค์
ความหมายเหมือนกับ: creative , inventive
คำตรงข้าม: copied , imitated
n ต้นฉบับ
ความหมายเหมือนกับ: prototype , master
คำที่เกี่ยวข้อง: ของเดิม , สิ่งต้นแบบ , ต้นแบบ
n คนที่แปลกไม่เหมือนใคร