offensive

แปลว่า


adj ซึ่งทำให้ไม่พอใจ
ความหมายเหมือนกับ: displeasing , vexing
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ทำให้ขุ่นเคือง
คำตรงข้าม: pleasant , pleasing
adj น่ารังเกียจ
ความหมายเหมือนกับ: disgusting , unpleasant
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ไม่พึงปรารถนา , น่าสะอิดสะเอียน
คำตรงข้าม: pleasant , pleasing
adj ก้าวร้าว
ความหมายเหมือนกับ: aggressive
adj ซึ่งใช้เพื่อการโจมตี
ความหมายเหมือนกับ: attacking , invading
คำตรงข้าม: defensive
n การโจมตี
ความหมายเหมือนกับ: attack , aggression