obvious

แปลว่า


adj ชัดเจน
ความหมายเหมือนกับ: apparent , clear , distinct
คำที่เกี่ยวข้อง: เด่นชัด , เข้าใจได้ง่าย
คำตรงข้าม: ambiguous , obscure