neutral

แปลว่า


adj ซึ่งเป็นกลาง
ความหมายเหมือนกับ: impartial , moderate , middling , nonpartisan
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
คำตรงข้าม: extreme
adj ซึ่งไม่มีสี
ความหมายเหมือนกับ: drab , indeterminate
adj ซึ่งไม่เป็นกรดหรือด่าง (ทางเคมี)
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเป็นกลาง
adj ซึ่งไม่นำไฟฟ้า (ทางฟิสิกส์)
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเป็นฉนวน

คำที่มี "neutral" ในคำ


neutralisation n การทำให้เป็นกลาง (ตามข้อตกลงระหว่างประเทศร่วมกัน)

neutralise vt ทำให้เป็นกลาง
ความหมายเหมือนกับ: balance , counterbalance

neutralise vt ประกาศให้เป็นกลาง (ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ)

neutralism n การทำให้เป็นกลาง

neutralist n ผู้เป็นกลาง
ความหมายเหมือนกับ: isolationist

neutrality n ความเป็นกลาง
ความหมายเหมือนกับ: impartiality

neutralization n การทำให้เป็นกลาง (ตามข้อตกลงระหว่างประเทศร่วมกัน)

neutralize vt ทำให้เป็นกลาง
ความหมายเหมือนกับ: balance , counterbalance

neutralize vt ประกาศให้เป็นกลาง (ตามข้อตกลงหรือข้อสัญญา)

neutrally adv อย่างเป็นกลาง

independence neutrality n การเป็นกลางค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top