match

แปลว่า


n การแข่งขัน
ความหมายเหมือนกับ: race , game
n คู่ที่เหมือนกัน
ความหมายเหมือนกับ: counterpart , mate
คำที่เกี่ยวข้อง: คนที่เท่าเทียมกัน , ผู้ที่คล้ายกัน
n คู่สมรส
ความหมายเหมือนกับ: marriage , pairing
คำที่เกี่ยวข้อง: คู่รักหวานชื่น , คู่แต่งงาน , คู่ครอง
vt เข้ากัน (กับ)
ความหมายเหมือนกับ: correspond
คำที่เกี่ยวข้อง: เหมาะ (กับ) , ลงรอย (กับ) , สัมพันธ์กับ
vt เท่ากันกับ
ความหมายเหมือนกับ: equal
คำที่เกี่ยวข้อง: เท่าเทียมกันกับ
n ไม้ขีดไฟ
ความหมายเหมือนกับ: matchstick , fuse

ตัวอย่างประโยค


Your words and actions don't match up at all!. คำพูดและการกระทำของนายมันไม่ได้สอดคล้องต้องกันเลย