ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-match-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น match, *match*,

-match- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บุญทาย (adj.) a match made in heaven See also: soul mate, match
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Your words and actions don't match up at all!คำพูดและการกระทำของนายมันไม่ได้สอดคล้องต้องกันเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I come from a good family background, am not ugly, and would be a good match for you.ข้ามีพื้นเพที่ดี, หน้าตาไม่น่าเกลียด, และจะเป็นคู่ที่เหมาะสมสำหรับแม่นาง.
At her level, she is no match for you at all.ด้วยฝีมือระดับนางย่อมไม่ใช่คู่ต่อสู้ของท่าน.
You're no match for me.เจ้าเทียบกับข้าไม่ได้หรอก
Before this day, never have I met my match in battle.ก่อนหน้านี้ ไม่เคยพบใคร สู้กับข้าได้สมน้ำสมเนื้อแบบนี้มาก่อนเลย
I can't compete with you physically, and you're no match for my brains.ฉันไม่สามารถสู้กับนายด้านกำลังได้ และสมองนายก็เทียบกับฉันไม่ได้เลย
I had to drop off some guns at Jimmy's... to match some silencers he had.ให้ตรงกับที่เก็บเสียงของเขา
I told them the matchmaker had made the wrong match on purpose just for money.ฉันบอกพวกเขาว่าแม่สื่อจับคู่พวกเราผิด... ก็เพราะว่าอยากได้เงิน
I've arranged to exhume one of the other victims' bodies to see if we can get a tissue sample to match the girl's.พวกเรายังไม่รู้แน่ จนกว่า เราจะทำการขุดคุ้ย ร่างเหยื่อรายหนึ่งก่อน
I am very, very sorry. So imprudent a match on both sides!ฉันรู้สึกเสียใจมากจริงๆ เลย ช่างเป็นคู่ที่ไม่ฉลาดเลย
"his aunt, Lady Catherine de Bourgh, does not look on the match with a friendly eye.""ป้าของเขา เลดี้แคทเธอรีน เดอ เบิร์ก ไม่ได้มองเห็นการจับคู่ครั้งนี้ด้วยสายตาฉันท์มิตร"
Get the whole shooting match in here.รับการแข่งขันยิงทั้ง ที่นี่
It is a fine match with Hockley. It will ensure our survival.จับคู่กับฮ็อคลี่ย์ เป็นหลักประกันความอยู่รอดของเรา

-match- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对号[duì hào, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄠˋ, 对号 / 對號] checkmark; number for verification (serial number, seat number etc); fig. two things match up
打不过[dǎ bu guò, ㄉㄚˇ ㄅㄨ˙ ㄍㄨㄛˋ, 打不过 / 打不過] unable to defeat; to be no match for sb
一轮[yī lún, ㄧ ㄌㄨㄣˊ, 一轮 / 一輪] first round (of a match or election)
火柴[huǒ chái, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄞˊ, 火柴] match (for lighting fire)
相配人[xiāng pèi rén, ㄒㄧㄤ ㄆㄟˋ ㄖㄣˊ, 相配人] match (couple); persons well suited for each other
赛点[sài diǎn, ㄙㄞˋ ㄉㄧㄢˇ, 赛点 / 賽點] match point (tennis etc)
周瑜[Zhōu Yú, ㄓㄡ ㄩˊ, 周瑜] Zhou Yu or Chou Yü (175-210), famous general of the southern Wu kingdom and victor of the battle of Redwall; in Romance of the Three Kingdoms, absolutely no match for Zhuge Liang
不让须眉[bù ràng xū méi, ㄅㄨˋ ㄖㄤˋ ㄒㄩ ㄇㄟˊ, 不让须眉 / 不讓鬚眉] (idiom) to compare favorably with men in terms of ability, bravery etc; to be a match for men; lit. not conceding to men (beard and eyebrows)

-match- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキジビションゲーム;エキシビションゲーム[, ekijibishonge-mu ; ekishibishonge-mu] (n) exhibition game or match
スクラッチマッチ[, sukuracchimacchi] (n) scratch match
セレクションマッチ[, serekushonmacchi] (n) selection match
そぐう[, soguu] (v5u,vi) (See そぐわない) to be suitable; to be appropriate; to match
タイトル戦[タイトルせん, taitoru sen] (n) title fight; championship match
タッグマッチ[, taggumacchi] (n) tag-team match (wrestling)
チェスマッチ[, chiesumacchi] (n) chess match
どっこいどっこい[, dokkoidokkoi] (adj-na) about the same; about equal to; close match
ベンチを温める[ベンチをあたためる, benchi woatatameru] (exp,v1) to warm the bench; for a player, to stay on the bench during a sports match
マッチプレー[, macchipure-] (n) match play; (P)
マッチポイント[, macchipointo] (n) match point
一騎当千[いっきとうせん, ikkitousen] (n,adj-no) being a match for a thousand; being a mighty warrior (combatant, player)
万夫不当[ばんぷふとう, banpufutou] (n) being a match for thousands; being a mighty warrior (combatant)
中堅[ちゅうけん, chuuken] (n,adj-no) (1) main body (of troops); (2) nucleus; backbone; mainstay; key figure; (3) center field; centre field; center fielder; centre fielder; (n) (4) athlete competing in the middle-number match in a team competition, i.e. second in 3-on-3, third in 5-on-5 (kendo, judo, etc.); (P)
優勝決定戦[ゆうしょうけっていせん, yuushouketteisen] (n) deciding match (in a competition for a cup (pennant))
先発[せんぱつ, senpatsu] (n,vs,adj-no) (1) forerunner; advance party; going on ahead; (2) being in a (team sports) match or game from the start; starting; (P)
公式試合[こうしきしあい;こうしきじあい, koushikishiai ; koushikijiai] (n) championship match
及ぶ[およぶ, oyobu] (v5b,vi) (1) to reach; to amount to; to befall; to happen to; to extend; (2) (See 及ばない) to be up to the task; to come up to; (3) to compare with; to be a match (for); (4) (See 犯罪に及ぶ) to commit (a crime); (5) (See 及ばない) to require (to do) (usu. used in the negative); (P)
叶う(P);適う;敵う[かなう, kanau] (v5u) (1) (esp. 叶う) to come true (wish); (2) (uk) (See 道理に適う) to be suited; (3) (esp. 敵う) to match (implies competition); to rival; to bear (e.g. I can't bear the heat); (P)
合わす(P);合す[あわす, awasu] (v5s,vt) (1) (See 合わせる) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
合わせる(P);併せる(P);合せる[あわせる, awaseru] (v1,vt) (1) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
地の利は人の和に如かず[ちのりはひとのわにしかず, chinorihahitonowanishikazu] (exp) (id) geographical advantage is no match for a united front (Mencius)
大将[たいしょう(P);だいしょう, taishou (P); daishou] (n,adj-no) (1) general; admiral; (n) (2) boss; leader; local kingpin; (3) (fam) (familiar or jocular term for addressing a male) old chap; mate; boss; chief; man; (4) athlete who competes in the last match of a team competition (kendo, judo, etc.); (P)
引退相撲[いんたいずもう, intaizumou] (n) exhibition match held at sumo wrestler's retirement ceremony
手合い;手合[てあい, teai] (n) (1) that kind (may be used as a disparaging term for another person); (2) competition; match
打ち合わせ(P);打ち合せ(P);打合せ(P);打合わせ(P)[うちあわせ, uchiawase] (n,vs) (1) business meeting; previous arrangement; appointment; preparatory meeting; (2) overlap (of a coat, etc.); (3) (arch) making something match exactly; (P)
敵わない;適わない[かなわない, kanawanai] (adj-i) (1) no match for; (2) unbearable; (3) unable; can't do; beyond one's power; (P)
水入りの相撲[みずいりのすもう, mizuirinosumou] (n) sumo match with a break
消化試合[しょうかしあい, shoukashiai] (n) throwaway match (i.e. one played after a tournament has already been decided); dead rubber
燐寸[まっち;マッチ(P), macchi ; macchi (P)] (n) (1) (マッチ only) match (contest); (2) (uk) match (to light fire with); (vs) (3) (マッチ only) to match with; to go well with; (P)
独り相撲;一人相撲[ひとりずもう, hitorizumou] (exp) (1) fighting (tilting at) windmills; working oneself up even though there really isn't anything to fight at; (2) single-person mimicking a wrestling match
痛み分け;痛分[いたみわけ, itamiwake] (n) match declared drawn due to injury (sumo)
虚々実々;虚虚実実[きょきょじつじつ, kyokyojitsujitsu] (n,adj-no) full of wiles and tricks; match between persons equal in shrewdness mobilizing all the tricks each can muster; shrewdly avoiding the opponent's strong points and attacking its weaknesses
虚虚実実の戦い;虚々実々の戦い[きょきょじつじつのたたかい, kyokyojitsujitsunotatakai] (exp) match between persons equal in shrewdness
蹲踞[そんきょ, sonkyo] (n,vs) crouching; formal crouch performed at the beginning of a sumo or kendo match
違う[ちがう, chigau] (v5u,vi) (1) to differ (from); to vary; (2) to not be in the usual condition; (3) to not match the correct (answer, etc.); (4) (See 話が違う) to be different from promised; (P)
頭が上がらない;頭があがらない[あたまがあがらない, atamagaagaranai] (exp) to be no match for (e.g. outclassed in authority, strength or in debt to); to be unable to act on an equal basis with
馬が合う[うまがあう, umagaau] (exp,v5u) (See 気が合う) to get on well (with a person); to be a good match with one's horse (e.g. of a rider)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パタンマッチ[ぱたんまっち, patanmacchi] pattern match
一致[いっち, icchi] match (vs), concordance

-match- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรยากาศก่อนเกม[n. exp.] (banyākāt kø) EN: FR: ambiance d'avant match [f]
บิ๊กแมตช์[n. exp.] (bik maēt) EN: big match FR: duel au sommet [f]
จับคู่[v. exp.] (jap khū) EN: pair off ; match ; team up with FR: accorder ; accoupler
เจอคู่แข่ง[v. exp.] (joē khūkhae) EN: meet one's match FR:
แก้มือ[v.] (kaēmeū) EN: ask for a return match ; challenge to a return match ; get even with ; avenge ; vindicate ; take vengeance on ; revenge ; ask for a second chance ; try to do better when given a second chance FR: demander une revanche
การแข่ง[n.] (kān khaeng) EN: race ; competition ; game ; contest FR: course [f] ; compétition [f] ; rencontre [f] ; match [m] ; tournoi [m] ; partie [f]
การแข่งฟุตบอล[n. exp.] (kān khaeng ) EN: FR: match de football [m] ; rencontre de football [f]
การแข่งขัน[n.] (kān khaengk) EN: match ; competition ; contest ; game ; tournament ; championship ; bout FR: match [m] ; rencontre [f] ; compétition [f] ; challenge [m] ; tournoi [m] ; partie [f] ; championnat [m]
การแข่งขันมวย[n. exp.] (kān khaengk) EN: FR: match de boxe [m]
การแข่งขันเพื่อมิตรภาพ[n. exp.] (kān khaengk) EN: friendly match FR: rencontre amicale [f]
ก้านไม้ขีด[n. exp.] (kān māikhīt) EN: stalk of a match FR:
เกม [= เกมส์][n.] (kēm) EN: game ; recreation ; sport ; play ; match FR: jeu [m]
เกทับ[v.] (kēthap) EN: match and raise (in cards) ; bluff FR:
แข่ง[v.] (khaeng) EN: compete ; contest ; vie ; race ; content ; match FR: rivaliser ; concourir ; disputer une compétition ; lutter ; jouer
แข้งฟุตบอล[n. exp.] (khaeng futb) EN: football match FR:
แข่งขันฟุตบอล[n. exp.] (khaengkhan ) EN: football match FR: match de football [m]
แข่งน้อยกว่า 1 นัด[n. exp.] (khaeng nøi ) EN: FR: avoir un match de retard ; avoir un match en moins
เข้าชุด[v. exp.] (khao chut) EN: match FR:
เข้ากัน[v.] (khao kan) EN: conform ; correspond ; match ; go well together ; get along (with) FR: être compatible ; être concordant ; être conforme
เข้าคู่[v.] (khaokhū) EN: pair ; couple ; match ; team up FR:
ขีดไม้ขีดไฟ ; ขีดไม้ขีด[v. exp.] (khīt māikhī) EN: strike a match FR: craquer une allumette
คู่[n.] (khū) EN: match FR: match [m] ; partie [f] ; rencontre sportive [f] ; rencontre [f] ; duel [m]
คู่[v.] (khū) EN: match ; be paired with FR:
คู่แรก[n. exp.] (khū raēk) EN: match FR: premier match [m] ; match d’ouverture [m]
กลมกลืน[v.] (klomkleūn) EN: be harmonious ; be in harmony with ; go well together ; go together ; match FR: s'harmoniser ; être en harmonie ; s'accorder ; vivre en symbiose
เล่นได้เยี่ยม[v. exp.] (len dai yīe) EN: play a great game FR: faire un grand match ; jouer remarquablement
แมทช์ = แมตช์[v.] (maēt) EN: match FR:
แมทช์กระชับมิตร = แมตช์กระชับมิตร[n. exp.] (maēt kracha) EN: friendly game FR: match amical [m]
นัด[n.] (nat) EN: match ; meeting FR: rencontre[f] ; rencontre sportive [f] ; match [m] ; partie [f]
นัดที่สอง [n. exp.] (nat thī søn) EN: second leg FR: deuxième rencontre [f] ; deuxième manche [f] ; match retour [m]
นัดอุ่นเครื่อง[n. exp.] (nat unkhreū) EN: FR: match de préparation [m]
นัดอุ่นเครื่อง[v. exp.] (nat unkhreū) EN: FR: disputer un match de préparation
นัดเหย้า[n. exp.] (nat yao) EN: home match FR: rencontre à domicile [f]
นัดเยือน[n. exp.] (nat yeūoen) EN: away match FR: rencontre à l'extérieur [f]
เนื้อคู่[n.] (neūakhū) EN: soul mate ; life mate ; perfect match FR: âme sœur [f] ; prince charmant [m]
งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ–ธรรมศาสตร์[n. prop.] (Ngān Futbøn) EN: Chula–Thammasat Traditional Football Match FR:
ผิดจาก[v. exp.] (phit jāk) EN: not match FR:
ผลการแข่งขัน[n. exp.] (phon kān kh) EN: result of the match FR: résultat de la rencontre [m] ; résultat de la partie [m]
เปรียบ[v.] (prīep) EN: be like ; be similar to ; have similarity ; be comparable to ; compare with ; match FR: être comparable
เสมอ[v.] (samoē ) EN: draw ; be equal ; be even ; be balanced FR: partager ; partager l'enjeu (avec) ; faire match nul (contre) ; égaliser ; être égal

-match- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auswärtsspiel {n}away match
Benefizspiel {n}benefit match; charity match
Geldheirat {f}money match

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -match-
Back to top