lazy

แปลว่า


adj เกียจคร้าน
ความหมายเหมือนกับ: idle , slothful , slack
คำที่เกี่ยวข้อง: ขี้เกียจ , เฉื่อยชา , เนือย , เชื่องช้า
คำตรงข้าม: brisk , active , fit , lively
adj ช้า (การไหลของน้ำ)
ความหมายเหมือนกับ: inert , inactive , torpid
คำตรงข้าม: quick

ตัวอย่างประโยค


I know how to cook it well, but I'm so lazy. ฉันรู้วิธีทำอาหารที่ดีแต่ฉันขี้เกียจเหลือหลาย

หมวดคำ