indent

แปลว่า


vt ทำให้เป็นรอยเว้า
ความหมายเหมือนกับ: nick , notch
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เป็นรอยหยัก
vt เว้าเข้าไป
คำที่เกี่ยวข้อง: ย่อหน้า