ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

identation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *identation*, -identation-

identation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
identation (n.) การย่อหน้า See also: ย่อหน้า
identation (n.) รอยแหว่งแบบฟันเลื่อย See also: รอยเว้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า identation
Back to top