greet

แปลว่า


vt ทักทาย
ความหมายเหมือนกับ: salute , welcome
คำที่เกี่ยวข้อง: ปราศรัย , ทำความเคารพ , แสดงการต้อนรับ

ตัวอย่างประโยค


That's just how we greet each other. นั่นเป็นเพียงวิธีที่เราทักทายซึ่งกันและกัน