give

แปลว่า


vt ให้
ความหมายเหมือนกับ: bestow , confer , grant
คำที่เกี่ยวข้อง: ส่งให้ , ยอมยกให้ , มอบให้
คำตรงข้าม: take
vt แสดง
ความหมายเหมือนกับ: present

ตัวอย่างประโยค


He will not give up easily. เขาจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆ
Please give my best regards to your family. โปรดฝากความปรารถนาดีของฉันไปยังครอบครัวของคุณด้วย
Never give up!. อย่าได้ยอมแพ้
Please give me a hand. โปรดช่วยฉันหน่อย
Please give me your advice. โปรดให้คำแนะนำฉันด้วย