feel

แปลว่า


vi รู้สึก
ความหมายเหมือนกับ: experience , perceive
คำที่เกี่ยวข้อง: รับรู้ , ตระหนัก , รู้ , เข้าใจ , สัมผัสได้ , นึกถึง , สังหรณ์ใจ
vt รู้สึกถึง
ความหมายเหมือนกับ: sense
คำที่เกี่ยวข้อง: รับรู้ , ตระหนัก , รู้ , เข้าใจ , สัมผัสได้ , นึกถึง , สังหรณ์ใจ
n ความรู้สึก
ความหมายเหมือนกับ: sense , touch
คำที่เกี่ยวข้อง: ประสาทสัมผัส , การสัมผัส

ตัวอย่างประโยค


I don't feel very well. ฉันรู้สึกไม่สบาย
Guys, I don't feel so good. พรรคพวก ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่
I feel like I've seen you somewhere. ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเคยเห็นคุณที่ไหนสักแห่ง
I understand exactly how you feel. ฉันเข้าใจอย่างแท้จริงถึงความรู้สึกของคุณ
I feel sure we'll meet again sometime. ฉันเชื่อว่าพวกเราจะได้พบกันอีกบางครั้ง