feature

แปลว่า


n ลักษณะหน้าตา
คำที่เกี่ยวข้อง: รูปหน้า , รูปพรรณสัณฐาน , เค้าโครงหน้า
n สารคดีพิเศษ
ความหมายเหมือนกับ: article , column , editorial , letters to the editor
คำที่เกี่ยวข้อง: บทความพิเศษ
n ภาพยนตร์
vt ทำให้เด่น
ความหมายเหมือนกับ: highlight , star
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เด่นชัด , ทำให้แจ่มแจ้ง , ทำให้เห็นลักษณะสำคัญ
vt จินตนาการ
คำที่เกี่ยวข้อง: นึกคิด