ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

highlighted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *highlighted*, -highlighted-

highlighted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
highlighted (adj.) ซึ่งให้ความสำคัญ See also: ซึ่งให้ความสนใจเป็นพิเศษ Syn. promoted

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า highlighted
Back to top