fatigue

แปลว่า


n ความเหนื่อยล้า
ความหมายเหมือนกับ: exhaustion , tiredness , languor
คำที่เกี่ยวข้อง: ความอิดโรย , ความอ่อนล้า
คำตรงข้าม: vigor , briskness
vi เหนื่อยล้า
ความหมายเหมือนกับ: exhaust , strain
คำที่เกี่ยวข้อง: อ่อนล้า , อ่อนแรง , อิดโรย
คำตรงข้าม: strengthen
vt ทำให้เหนื่อยล้า
ความหมายเหมือนกับ: exhaust , strain
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เหนื่อยอ่อน , ทำให้อ่อนแรง , ทำให้อิดโรย
คำตรงข้าม: strengthen