fate

แปลว่า


n โชคชะตา
ความหมายเหมือนกับ: destiny , destination , fortune
คำที่เกี่ยวข้อง: ชะตา , ชะตากรรม , พรหมลิขิต
n ผลลัพธ์
คำที่เกี่ยวข้อง: ผลสุดท้าย
vt กำหนดโดยโชคชะตา
ความหมายเหมือนกับ: predestine , destine

ตัวอย่างประโยค


He was resigned to his fate. เขายอมจำนนต่อโชคชะตา
I came here to save you from your terrible fate. ฉันมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือเธอจากเคราะห์ร้าย
You can change your fate. เธอสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตัวเองได้

คำที่มี "fate" ในคำ


fated adj ซึ่งกำหนดโดยโชคชะตา
ความหมายเหมือนกับ: destined , inescapable
คำตรงข้าม: avoidable

fateful adj ซึ่งทำให้ล้มเหลว
ความหมายเหมือนกับ: annihilating

fateful adj เป็นลางร้าย
ความหมายเหมือนกับ: ominous , ill-omened , unlucky
คำตรงข้าม: auspicious , felicious

ill-fated adj ซึ่งพบจุดจบที่ไม่ดี
ความหมายเหมือนกับ: unfortunate , unlucky
คำตรงข้าม: fortunate , lucky

magnesium sulfate n สารแม็กนีเซียมซัสเฟต มีสัญลักษณ์ทางเคมีคือ MgSo4
ความหมายเหมือนกับ: sulfate

sulfate n เกลือซัลเฟตหรือเกลือของกรดกำมะถัน

sulfate vt ใส่เกลือซัลเฟต

sulfate vi กลายเป็นเกลือซัลเฟตค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top