fate

แปลว่า


n โชคชะตา
ความหมายเหมือนกับ: destiny , destination , fortune
คำที่เกี่ยวข้อง: ชะตา , ชะตากรรม , พรหมลิขิต
n ผลลัพธ์
คำที่เกี่ยวข้อง: ผลสุดท้าย
vt กำหนดโดยโชคชะตา
ความหมายเหมือนกับ: predestine , destine

ตัวอย่างประโยค


He was resigned to his fate. เขายอมจำนนต่อโชคชะตา
I came here to save you from your terrible fate. ฉันมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือเธอจากเคราะห์ร้าย
You can change your fate. เธอสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตัวเองได้