expansion

แปลว่า


n การขยายออก
ความหมายเหมือนกับ: augmentation , enlargement , extension
คำที่เกี่ยวข้อง: การแผ่ขยาย , การทำให้กว้างออก , การเพิ่ม


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top