expansion

แปลว่า


n การขยายออก
ความหมายเหมือนกับ: augmentation , enlargement , extension
คำที่เกี่ยวข้อง: การแผ่ขยาย , การทำให้กว้างออก , การเพิ่ม