diligent

แปลว่า


adj ขยัน
ความหมายเหมือนกับ: assiduous , industrious
คำที่เกี่ยวข้อง: อุตสาหะ , ขยันขันแข็ง , ขยันหมั่นเพียร
คำตรงข้าม: undisciplined

ตัวอย่างประโยค


He is not diligent. เขาไม่ขยัน

หมวดคำ