diligent

แปลว่า


adj ขยัน
ความหมายเหมือนกับ: assiduous , industrious
คำที่เกี่ยวข้อง: อุตสาหะ , ขยันขันแข็ง , ขยันหมั่นเพียร
คำตรงข้าม: undisciplined

ตัวอย่างประโยค


He is not diligent. เขาไม่ขยัน

หมวดคำ


คำที่มี "diligent" ในคำ


diligently adv อย่างขยันขันแข็ง
คำตรงข้าม: idly , lazily , slothfullyค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top