ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

perseveringly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *perseveringly*, -perseveringly-

perseveringly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
perseveringly (adv.) อย่างพากเพียร See also: อย่างบากบั่น, อย่างอุตสาหะ, อย่างขยันหมั่นเพียร, อย่างไม่ท้อถอย

perseveringly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
倦まず弛まず[うまずたゆまず, umazutayumazu] (exp) tirelessly; perseveringly; without letting up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า perseveringly
Back to top