ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undisciplined

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undisciplined*, -undisciplined-

undisciplined ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undisciplined (adj.) ซึ่งไม่มีระเบียบวินัย See also: ซึ่งไม่อยู่ในความควบคุม, ซึ่งไม่ได้รับการฝึกฝนไว้ Syn. untrained, uncorrect, uncontrolled Ops. disciplined
English-Thai: HOPE Dictionary
undisciplined(อันดิส'ซิพลินดฺ) adj. ไม่มีระเบียบวินัย,ไม่ได้รับการฝึกฝน,มั่ว,เปะปะ,ตามอำเภอใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's Doris, the most undisciplined of our girlsมัน'Doris, undisciplined of ส่วนมาก เด็กผู้หญิงของเรา
He cannot blame society... for the action of an impulsive and undisciplined keeper.เขาไม่สามารถตำหนิสังคม ... สำหรับการดำเนินการของผู้รักษาห่ามและวินัย
Is that why you never stay with one of your clients? They too undisciplined for you?คุณถึงอยู่กับใครก์ไม่ทน เพราะพวกเขาไม่มีวินัยงั้นรึ?
I am more than capable of dealing with a lone Assassin armed with undisciplined fighting skillsข้ามีความสามารถมากพอ ที่จะจัดการกับมือสังหารติดอาวุธ ที่มีทักษะการต่อสู้ ไร้ระเบียบแบบแผนนั้นได้
And it has has become an army of undisciplined boys and tired old men.และตอนนี้ไนท์วอท์ชได้กลายมาเป็นกองทัพ ของเด็กชายที่ไร้ระเบียบ กับคนแก่ที่ไม่มีเรี่ยวแรง
But after ten years of training your moves are still undisciplined.แต่หลังจากสิบปี ท่าของแกก็ยังไม่แม่น
They're undisciplined,inarticulate,and they have a lot to learn about respect.พวกเขาทั้งไม่มีระเบียบวินัย นิ่งดูดาย และพวกเขายังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับความเคารพ
It's sloppy, it's undisciplined, It's not very linear.มันเอียง มันไม่เป็นระเบียบ มันไม่ค่อยเป็นเส้น
Are you really this undisciplined?เธอนี่มันเหลิงจริงๆเลย?
My thinking was undisciplined. Uh-huh.คุณพูดถูก ความคิดของฉันมันยุ่งเหยิง
And incredibly undisciplined.และน่าทึ่งมากแม้เธอจะได้ไม่ฝึกฝน

undisciplined ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
放纵[fàng zòng, ㄈㄤˋ ㄗㄨㄥˋ, 放纵 / 放縱] to let sb have their own way; to connive at; to indulge; unrestrained; undisciplined; uncultured; boorish
散漫[sǎn màn, ㄙㄢˇ ㄇㄢˋ, 散漫] undisciplined; unorganized

undisciplined ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
だらしが無い[だらしがない, darashiganai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless
だらしの無い[だらしのない, darashinonai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless
だらし無い[だらしない, darashinai] (adj-i) (uk) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless; (P)
不規律[ふきりつ, fukiritsu] (adj-na,n) irregular; undisciplined; disorganized; disorganised; slipshod

undisciplined ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุลมุน[adj.] (chunlamun) EN: disorderly ; undisciplined ; chaotic ; wild FR:
ชุลมุน[adj.] (chunlamun) EN: disorderly ; undisciplined ; chaotic ; wild FR: chaotique ; bordélique (fam.)
ทุศีล[adj.] (thusīn) EN: undisciplined ; of wrongful conduct ; of bad conduct ; void of morality ; immoral FR:
วินัยหย่อนยาน[n. exp.] (winai yǿnyā) EN: lax discipline ; undisciplined way FR:

undisciplined ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haufen {m} | ein undisziplinierter Haufenmob | an undisciplined mob
undiszipliniert {adj} | undisziplinierter | am undiszipliniertestenundisciplined | more undisciplined | most undisciplined

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undisciplined
Back to top