ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assiduously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assiduously*, -assiduously-

assiduously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assiduously (adv.) เพียรพยายาม See also: ก้มหน้าก้มตา Syn. industriously, laboriously
English-Thai: Nontri Dictionary
assiduously(adv) อย่างขยันหมั่นเพียร,อย่างเพียรพยายาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
While it remains a burden assiduously avoided it is not unexpected and thus not beyond a measure of control which has led you, inexorably here.While it remains a burden assiduously avoided... ... itisnotunexpectedandthus not beyond a measure of control... ...ซึ่งนำคุณมา
They will be cheated assiduously by their servants.พวกเขาจะถูกพวกคนรับใช้ ปอกลอกโดยไม่รู้ตัว

assiduously ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
体を粉にする[からだをこにする, karadawokonisuru] (exp,vs-i) working assiduously
営々黙々;営営黙黙[えいえいもくもく, eieimokumoku] (adj-t,adv-to) quietly and assiduously
粒々辛苦;粒粒辛苦[りゅうりゅうしんく, ryuuryuushinku] (n,vs) toil and moil; working assiduously for; tireless hard work; painstaking labor (labour)
せっせと[, sesseto] (adv) (on-mim) diligently; assiduously; industriously; beavering away; (P)
孜々;孜孜[しし, shishi] (adj-t,adv-to) assiduously; diligently
孜々として;孜孜として[ししとして, shishitoshite] (exp) assiduously; diligently
孜々営々;孜孜営営[ししえいえい, shishieiei] (adj-t,adv-to) assiduously; with unremitting zeal

assiduously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขะมักเขม้น[adv.] (khamakkhamē) EN: energetically ; vigorously ; enthusiastically ; with determination ; assiduously FR:
ก้มหน้าก้มตา[v. (loc.)] (komnākomtā) EN: concentrate on ; do sth. in earnest ; do assiduously ; make a concentrated effort ; make an effort to ; put one's mind to sth. FR:
เพียร[adv.] (phīen) EN: persistently ; assiduously FR:
อย่างขันแข็ง[adv.] (yāng khankh) EN: energetically ; assiduously ; enthusiastically FR:

assiduously ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
emsig {adv}assiduously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assiduously
Back to top