collection

แปลว่า


n การเก็บรวบรวม
ความหมายเหมือนกับ: assemblage , compilation , amassment , corpus , gathering
คำที่เกี่ยวข้อง: การสะสม
n การชุมนุม
ความหมายเหมือนกับ: gathering
คำที่เกี่ยวข้อง: การรวมกลุ่ม
n การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกอง
ความหมายเหมือนกับ: accumulation , consolidation , agglomeration , amassment , gathering , assembling , amassing , accumulating , convening
คำที่เกี่ยวข้อง: การรวมกัน
n การเรี่ยไรเงิน
ความหมายเหมือนกับ: solicitation , appeal
คำที่เกี่ยวข้อง: การขอบริจาคเงิน , การเก็บเงิน
n งานศิลปะในพิพิธภัณฑ์
n เงินเรี่ยไร
คำที่เกี่ยวข้อง: เงินบริจาค
n สิ่งของที่รวบรวมไว้
ความหมายเหมือนกับ: assemblage , heap , accumulation , agglomeration , pile , aggregation
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งของที่นำมากองรวมกันไว้
n สิ่งที่สะสมไว้
ความหมายเหมือนกับ: accumulation , assemblage , hoard
คำที่เกี่ยวข้อง: ของสะสม