assist

แปลว่า


n การช่วย
คำที่เกี่ยวข้อง: การช่วยเหลือ
vt ช่วย
ความหมายเหมือนกับ: aid , help
คำที่เกี่ยวข้อง: ช่วยเหลือ
vi ช่วย
ความหมายเหมือนกับ: aid , help
คำที่เกี่ยวข้อง: ช่วยเหลือ

คำที่มี "assist" ในคำ


assistance n ความช่วยเหลือ
ความหมายเหมือนกับ: aid

assistant adj ซึ่งช่วยเหลือ
ความหมายเหมือนกับ: assisting , helping

assistant n ผู้ช่วย
ความหมายเหมือนกับ: helper

assist at phrv ช่วยในเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: assist in , assist with

assist in phrv ช่วยในเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: assist at , assist with

assist with phrv ช่วยในเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: assist at , assist in

assisting adj ซึ่งช่วยเหลือ
ความหมายเหมือนกับ: assistant , helping

assisting adj ซึ่งช่วยเหลือ
ความหมายเหมือนกับ: helping

assister n ผู้ที่ช่วยเหลือ
ความหมายเหมือนกับ: assistant

assisting n การดูแล
ความหมายเหมือนกับ: aiding

bassist n คนเล่นเบส

servo-assisted adj ซึ่งเสริมแรงควบคุมการเคลื่อนไหว

shop assistant n พนักงานขาย

shop assistant n พนักงานขาย

sportcaster assistant n ผู้ช่วยผู้สื่อข่าวกีฬาค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top