acclaim

แปลว่า


vt สรรเสริญ
ความหมายเหมือนกับ: praise , laud , celebrate
n เสียงโห่ร้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: เสียงแซ่ซ้อง , เสียงตะโกนด้วยความชื่นชม
vt โห่ร้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: เปล่งเสียงแสดง , ตะโกน , ปรบมือให้ , โห่ร้องต้อนรับ