ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clamour

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clamour*, -clamour-

clamour ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clamour against (phrv.) ตะโกนร้องต่อต้าน See also: โห่ร้องต่อต้าน
clamour down (phrv.) ส่งเสียงดังกลบ See also: โห่ร้องกลบ
clamour for (phrv.) โห่ร้องแสดงความต้องการ See also: ส่งเสียงเรียกร้อง Syn. yammer for
English-Thai: HOPE Dictionary
clamour(เคลม'เมอะ) n. เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอลหม่าน vi. ทำเสียงอึกทึก,ร้องเสียงดัง,ผลักดัน,ใช้เสียงดัง
English-Thai: Nontri Dictionary
clamour(n) เสียงโห่ร้อง,เสียงเอ็ดตะโร,เสียงอึกทึกครึกโครม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And the President should be prepared for that. (Press clamouring) Mr President!และท่านประธานาธิบดี ก็ควรจะทำด้วยเช่นกัน ท่านประธานาธิบดี!
Ah! [clamour slows, voices echo dreamily] [echoing]:อ๊าา! เคลียร์พื้นที่นี้,
'B' talked about how Manami came by the pool to feed the dog and how he saw her clamouring for the pouch and it not being bought for her.บีเล่าเรื่องที่มานามิเดินผ่านสระว่ายน้ำเพื่อมาให้อาหารหมา ...และเขาเห็นลูกครูร้องอยากได้กระเป๋า ...และครูไม่ได้ซื้อมันให้ลูก
But a lot of curious people are clamouring for views. - What are you doing up so early?ร้อยโท ฉันจำเป็นต้องใช้
(CLAMOURING)เเครอล เเครอล เเครอล!

clamour ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワンワン;わんわん[, wanwan ; wanwan] (adv-to,adv) (1) (on-mim) bow-wow (barking sound); arf arf; woof; bark; (2) (on-mim) waah-waah (crying sound); (3) (on-mim) clamouring; clamoring; echoing; (n) (4) (chn) a bow-wow (i.e. a dog); doggy
喚く(P);叫く[わめく, wameku] (v5k,vi) (uk) to shout; to cry; to scream; to clamour; (P)
大騒ぎ[おおさわぎ, oosawagi] (n,vs) clamour; uproar; tumult; (P)
犇く;犇めく[ひしめく, hishimeku] (v5k,vi) (uk) (See 犇めき) to clamour; to crowd; to jostle
犇めき[ひしめき, hishimeki] (n,vs) (uk) clamour; crowd; jostle
騒ぐ(P);騷ぐ(oK)[さわぐ, sawagu] (v5g,vi) (1) to make noise; to make racket; to be noisy; (2) to rustle; to swoosh; (3) to make merry; (4) to clamor; to clamour; to make a fuss; to kick up a fuss; (5) to lose one's cool; to panic; to act flustered; (6) to feel tense; to be uneasy; to be excited; (P)

clamour ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอ็ดตะโร[v.] (ettarō) EN: make a commotion ; clamour ; clamor (Am.) FR:
โห่ร้อง[v.] (hōrøng) EN: acclaim ; cheer ; hail ; clamour ; applaud FR: acclamer ; pousser des vivats
เสียงขรม[n. exp.] (sīeng kharo) EN: clamour ; clamor (Am.) ; hullabaloo ; din FR:
เกรียวกราว[X] (krīokrāo) EN: [onomatopoeic sound of a clamour, tumult] FR:

clamour ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschrei {n}clamor [Am.]; clamour [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clamour
Back to top