ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-acclaim-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น acclaim, *acclaim*,

-acclaim- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In humble pursuits... in domestic bliss... among the rank-and-file... spreading joy... winning popular acclaim without revealing our origins.ในอาชีพต่ำต้อย... ในบ้านที่สุขสบาย... อยู่ระหว่างแถวกับผู้คน...
She never got the acclaim that she deserved.เธอไม่เคยได้รับการยกย่อง อย่างที่สมควรได้
You think capote got national acclaim for "in cold blood" by judging the murderers?นี่นายคิดว่ากวีเอกคาโปเต้ได้รับการสรรเสริญจากผู้คน วำหรับเรื่อง "In Cold Blood" ด้วยการตัดสินฆาตกรงั้นหรอ?
# I've lost all ambition for worldly acclaim ## I've lost all ambition for worldly acclaim #
# I've lost all ambition, a worldly acclaim ## I've lost all ambition, a worldly acclaim #
Must feel wonderful winning such acclaim for destroying such an innocent city.ที่ต้องรู้สึกกังขาในชัยชนะ ในการทำร้ายเมืองผู้บริสุทธิ์
But it couldn't be acclaim she was looking for, 'cause she got that in New York City.ไม่ใช่ชื่อเสียง ที่เธอตามหา เพราะเธอดังอยู่แล้ว ที่นิวยอรก์

-acclaim- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクレイム[, akureimu] (n) acclaim
賞嘆;称嘆;賞歎;称歎[しょうたん, shoutan] (n,vs) laudation; acclaim

-acclaim- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โห่[v.] (hō) EN: cheer ; hail ; acclaim FR: acclamer
โห่ร้อง[v.] (hōrøng) EN: acclaim ; cheer ; hail ; clamour ; applaud FR: acclamer ; pousser des vivats
โห่ร้องยินดี[v. exp.] (hōrøng yind) EN: acclaim FR:
การแสดงความยินดี[n. exp.] (kān sadaēng) EN: congratulations ; felicitation ; compliment ; acclaim FR: félicitations [fpl] ; compliment [m]
การยกย่อง[n.] (kān yokyǿng) EN: acclaim ; tribute ; glorification FR:
แสดงความยินดี[v. exp.] (sadaēng khw) EN: congratulate ; send one's congratulations ; felicitate ; acclaim FR: congratuler ; féliciter
ยกย่อง[v.] (yokyǿng) EN: praise ; look up to ; admire ; laud ; eulogize ; acclaim ; hold in esteem ; recongnise ; extol ; honour FR: complimenter ; faire l'éloge ; admirer ; respecter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -acclaim-
Back to top