ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shirk

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shirk*, -shirk-

shirk ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shirk (vt.) หลีกเลี่ยง Syn. avoid, evade, neglect Ops. attend
shirker (n.) ผู้หลีกเลี่ยง
English-Thai: HOPE Dictionary
shirk(เชิร์ค) vt. หนีงาน,หนีภาระหน้าที่,หนีความรับผิดชอบ., Syn. soldier,malinger
shirker(เชิร์ค'เคอะ) n. ผู้หนีงาน,ผู้หนีความรับผิดชอบ, Syn. idler,slacker,quitter
English-Thai: Nontri Dictionary
shirk(vt) ปัดภาระ,เลี่ยงหน้าที่,หนีงาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลบ (v.) shirk Syn. หลบเลี่ยง, หลบฉาก, หลีกเลี่ยง Ops. เข้าร่วม
หลบมุม (v.) shirk Syn. หลบ, หลบเลี่ยง, หลบฉาก, หลีกเลี่ยง Ops. เข้าร่วม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're trying to shirk your responsibilities as a mother;คุณพยายามทีี่่จะปัดความรับผิดชอบของการเป็นแม่
He constantly shirks his duties.ยังคงหลีกเลี่ยงพันธะของเขา
Always sneaking around. Shirking her work.ชอบทำลับๆล่อๆ แล้วก็ไม่ค่อยทำงาน
I mean he's out there in the water all day, shirking his responsibilities.ฉันหมายถึงเขาก็ออกไปตรงนั้น ในน้ำทั้งวัน หลีกเลี่ยงจากหน้าที่ความรับผิดชอบของเขา
...shirk responsibility and life.หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ และ ชีวิต
With your older brother shirking his duties, you're going to have to do a lot more of this.หรือลูก? เมื่อพี่ชายของลูกทิ้งหน้าที่ ลูกก็จะต้องทำสิ่งนี้อีกบ่อย ๆ แน่

shirk ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逃避[táo bì, ㄊㄠˊ ㄅㄧˋ, 逃避] escape; evade; shirk
互相推诿[hù xiāng tuī wěi, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄊㄨㄟ ㄨㄟˇ, 互相推诿 / 互相推諉] mutually shirking responsibilities (成语 saw); each blaming the other; passing the buck to and fro; each trying to unload responsibilities onto the other
推委[tuī wěi, ㄊㄨㄟ ㄨㄟˇ, 推委] shirking responsibilities; to blame others; to pass the buck; to unload one's responsibilities

shirk ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
狡ける[ずるける, zurukeru] (v1,vi) (1) (uk) to shirk one's duties; to be idle; to play truant; (2) (uk) to come loose; to come undone; to get untied
責任を逃れる[せきにんをのがれる, sekininwonogareru] (exp,v1) (See 責任を避ける・せきにんをさける) to shirk one's responsibility
責任を避ける[せきにんをさける, sekininwosakeru] (exp,v1) to shirk a responsibility
踏み倒す[ふみたおす, fumitaosu] (v5s,vt) (1) to trample underfoot; to kick down; (2) to bilk; to shirk payment; to jump a bill
忌避[きひ, kihi] (n,vs) (1) evasion; shirking; avoidance; (2) challenge; (taking) exception; (P)
怠る[おこたる, okotaru] (v5r,vt) (See 怠ける) to be negligent in doing something; to shirk; to be off one's guard; (P)
責任回避[せきにんかいひ, sekininkaihi] (n,vs) avoidance of responsibility; shirking (one's) responsibility

shirk ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่ายเบี่ยง[v.] (bāibīeng) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively ; be devious FR: éviter ; esquisser
เบี่ยงบ่าย[v.] (bīengbāi) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively ; be devious FR: éviter ; esquisser
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliu) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade ; refuse to admit ; shirk ; fail to act ; put off doing something FR:
เก[v.] (kē) EN: play truant ; shirk ; be a shirker ; go astray ; go off at a tangent FR: se dérober ; être un tire-au-flanc (fam.)
เลี่ยงความรับผิดชอบ[v. exp.] (līeng khwām) EN: avoid responsibility ; evade one's responsibility ; shirk one's responsibility FR: échapper à ses responsabilités ; fuir ses responsabilités
หลีกเลี่ยง[v.] (līklīeng) EN: avoid ; evade ; shirk FR: éviter ; échapper à ; contourner
หลีกเลี่ยงการงาน[v. exp.] (līklīeng kā) EN: shirk one's duties ; shirk one's responsabilities FR: fuir ses responsabilités
โยน[v.] (yōn) EN: shift ; shirk ; avoid ; dodge ; evade FR: éluder ; esquiver ; éviter ; échapper à

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shirk
Back to top