ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fervent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fervent*, -fervent-

fervent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fervent (adj.) ซึ่งแสดงความรู้สึกอย่างมาก See also: รุนแรง, เร่าร้อน, แรงกล้า Syn. ardent, eager, fervid, zealous Ops. apathetic
fervently (adv.) อย่างกระตือรือร้น See also: อย่างสนใจ Syn. ardently, zealously
English-Thai: HOPE Dictionary
fervent(เฟอ'เวินทฺ) adj. อบอุ่นมาก,ร้อนรน,เร่าร้อน,มีศรัทธาสูง,อบอุ่น,กระตือรือร้น., See also: fervently adv, ferventness n., Syn. fervid
English-Thai: Nontri Dictionary
fervent(adj) ร้อน,กระตือรือร้น,เร่าร้อน,มีศรัทธาแรงกล้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Homage to the rear temple is more fervent than the otherHomage to the rear temple... ...อบอุ่นมากมากกว่าอื่นๆ
That is my most fervent wish.ความฝันอันสูงสุดของฉันล่ะ
Once these vampers have sustenance other than human beings, it is my fervent hope that they will return to being peaceful, law-abiding, tax-paying members of our society.ครั้งหนึ่งที่เหล่าแวมพ์ ได้รับการสนับสนุน มากกว่าที่มนุษย์ ควรได้ ผมมั่นใจแน่ว่า พวกมันต้องได้รับการสนับสนุนอีก
Wanda Sullivan was a fervent anti-drug activist yet secretly grew her own stash of marijuana.วานด้า ซัลลิแวน เป็นนักเคลื่อนไหวเรื่องต่อต้านยาเสพย์ติด แต่เธอแอบปลูกกัญชาเอาไว้เอง
How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds.วิธีบ่อยความเข้าใจผิดของพวกเขา วิธีที่พวกเขามีความ กระตือรือร้นที่จะฆ่าคนอื่น วิธีที่แรงกล้าของ พวกเขาเกลียดชัง
So melt the elements, with fervent heat.ดังนั้นละลายองค์ประกอบที่มี ความร้อนแรงกล้า
The enemies are fervently searching for Miss So Seo-No.พวกศัตรูกำลังเร่งหาตัวโซซอโน
Kanae fervently searched for shoes but she could not find them.คุณคานาเอะจึงกระวีีกระวาดหารองเท้านั่น แต่เธอก็ไม่พบ

fervent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
热切[rè qiè, ㄖㄜˋ ㄑㄧㄝˋ, 热切 / 熱切] fervent
火热[huǒ rè, ㄏㄨㄛˇ ㄖㄜˋ, 火热 / 火熱] fiery; burning; fervent; ardent; passionate
挚切[zhì qiè, ㄓˋ ㄑㄧㄝˋ, 挚切 / 摯切] sincere; fervent
慷慨[kāng kǎi, ㄎㄤ ㄎㄞˇ, 慷慨] vehement; fervent; generous; giving; liberal

fervent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
弥猛心[やたけごころ, yatakegokoro] (n) fervent spirit
激烈[げきれつ, gekiretsu] (adj-na,n) violent; vehement; furious; fervent
熱弁[ねつべん, netsuben] (n,adj-no) fervent speech; (P)
一心に[いっしんに, isshinni] (adv) (See 一心) wholeheartedly; single-mindedly; fervently; intently; (P)
烈烈[れつれつ, retsuretsu] (adj-na,n) fervent; fierce; violent

fervent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระตือรือร้น[adj.] (krateūreūro) EN: enthusiastic ; eager ; ardent ; fervent ; anxious ; hasty ; ardent ; energetic FR: enthousiaste ; fervent ; ardent
ร้อนแรง [adj.] (røn raēng) EN: vehement ; ardent ; inflamed ; passionate FR: ardent ; fervent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fervent
Back to top