ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

muscular

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *muscular*, -muscular-

muscular ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
muscular (adj.) เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ
muscular dystrophy (n.) โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
muscularity (n.) การมีกล้ามเนื้อ
muscularly (adv.) เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ
English-Thai: HOPE Dictionary
muscular(มัส'คิวละ) adj. เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ,ล่ำสัน., See also: muscularity n., Syn. powerful
English-Thai: Nontri Dictionary
muscular(adj) เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ,กำยำ,แข็งแรง,ล่ำสัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
muscular-กล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
muscular dystrophyโรคกล้ามเนื้อเจริญผิดเพี้ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Muscularกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Muscular Dystrophyมัสคูล่ารดีสโทรฟี่; มัสคิวล่าร์ ดิสโทรฟี; กล้ามเนื้ออ่อนกำลัง; มัสคูลาร์ ดีสโทรฟี, โรค; กล้ามเนื้อฝ่อ; กล้ามเนื้อเหี่ยว; โรคกล้ามเนื้อพิการ; กล้ามเนื้อลีบ; กล้ามเนื้อหด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล่ำ (adj.) muscular See also: stout, stalwart, sturdy, robust, brawny, athletic, strong
ล่ำ (adj.) muscular See also: stout, stalwart, sturdy, robust, brawny, athletic, strong
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am not gonna stroke your gorgeous, muscular ego.ฉันไม่ได้เบรคความภูมิใจของนายนะ หนุ่มกล้ามปู
Grandpa, please let me get more muscular faster so that I can become be popular at school.คุณปู่ , ได้โปรดให้ผมมีกล้ามเยอะ ๆ เถอะ เร็ว ๆ เพราะผมจะได้ที่โด่งดังที่โรงเรียน
Maybe some guys don't want a hot, muscular stud who's confident with his sexuality.คิดจะปาดหนุ่มที่ฉันเล็ง เขาน่ะหล่อกว่าฉันมาก กล้ามเป็นมัด ถ้าเค้าจะปาด ฉันจะทำไงดี
Patient has spinal muscular atrophy.คนไข้มีการเสื่อมของกล้ามเนื้อกระดูกสันหลัง
This is not a new symptom.Our patient Has spinal muscular atrophy.นี่ไม่ใช่อาการใหม่ คนไข้ของเรา มีกล้ามเนื้อกระดูกสันหลังลีบ
Wow, he's got a muscular figure. He really worked outว้าว เค้ามีดีเรื่องกล้าม เค้าไปได้สวยเลย
Blocks the eyes' muscular receptors, dilates the pupils.คดีเมื่อหลายปีก่อน เหยื่อที่ชื่อ แอลลิสัน หรืออะไรเนี่ย?
The bloodsucking arachnid,and "tic," the involuntary muscular contraction.ท่อที่ใช้ดูเลือดกับ กับการเกร็งของระบบกล้ามเนื้อ
Something different, something exciting Because you a perfect dome muscular heads ... I can put a web on the top of the head...ให้มันแปลกใหม่ เร้าใจหน่อย เพราะว่าหัวนายมันได้รูปทุยสวยกำลังดี น่าจะแบบว่า... สักใยแมงมุมตรงหัวนะ
He just wrapped me up in his muscular arms pulled me close and landed the most passionate kiss on my lips.เขาเพิ่งกอดฉัน ด้วยกล้ามแมนๆ และดึงฉันเข้าไป และเต็มไปด้วยความรุ่มร้อน
They have a shuttle service and a very muscular driver named Donald.พวกเขามีบริการรถรับ-ส่ง แถมมีคนขับล่ำบึ้กชื่อโดนัลด์ด้วย
Then, I wouldn't have gotten to see a very muscular driver named Donald.งั้น ฉันก็จะไม่ได้เจอ พ่อคนขับล่ำบึ้กที่ชื่อ โดนัลด์ แล้วสิ

muscular ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拘挛[jū luán, ㄐㄩ ㄌㄨㄢˊ, 拘挛 / 拘攣] cramps; muscular spasm; fig. constrained; ill at ease
惊风[jīng fēng, ㄐㄧㄥ ㄈㄥ, 惊风 / 驚風] infantile convulsion (illness affecting children esp. under the age of five, marked by muscular spasms)
拘挛儿[jū luán r, ㄐㄩ ㄌㄨㄢˊ ㄖ˙, 拘挛儿 / 拘攣兒] erhua variant of 拘攣|拘挛, cramps; muscular spasm
肌肉萎缩症[jī ròu wēi suǒ zhèng, ㄐㄧ ㄖㄡˋ ㄨㄟ ㄙㄨㄛˇ ㄓㄥˋ, 肌肉萎缩症 / 肌肉萎縮症] muscular dystrophy
裘馨氏肌肉萎缩症[qiú xīn shì jī ròu wēi suǒ zhèng, ㄑㄧㄡˊ ㄒㄧㄣ ㄕˋ ㄐㄧ ㄖㄡˋ ㄨㄟ ㄙㄨㄛˇ ㄓㄥˋ, 裘馨氏肌肉萎缩症 / 裘馨氏肌肉萎縮症] Duchenne muscular dystrophy
角弓反张[jiǎo gōng fǎn zhāng, ㄐㄧㄠˇ ㄍㄨㄥ ㄈㄢˇ ㄓㄤ, 角弓反张 / 角弓反張] opitoshtonous (med.), muscular spasm of the body associated with tetanus and meningitis
肌肉发达[jī ròu fā dá, ㄐㄧ ㄖㄡˋ ㄈㄚ ㄉㄚˊ, 肌肉发达 / 肌肉發達] muscular

muscular ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
筋ジストロフィー[きんジストロフィー, kin jisutorofi-] (n) muscular dystrophy
ムキムキ[, mukimuki] (adj-na,adj-no) muscular; brawny
屈強;倔強[くっきょう, kukkyou] (adj-na,n,adj-no) robust; brawny; muscular; strong; sturdy
究竟[くっきょう;きゅうきょう, kukkyou ; kyuukyou] (adv,adj-no,vs) (1) after all; in the end; finally; (adj-na,adj-no,n) (2) excellent; superb; handy; appropriate; ideal; (3) (See 屈強) robust; brawny; muscular; strong; sturdy
筋萎縮症[きんいしゅくしょう, kin'ishukushou] (n,adj-no) amyotrophy (muscular atrophy)
隆々;隆隆[りゅうりゅう, ryuuryuu] (adj-t,adv-to) prosperous; flourishing; thriving; muscular; brawny
魁偉[かいい, kaii] (adj-na,n) brawny; muscular; impressive; gigantic

muscular ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
กำยำ[adj.] (kamyam) EN: sturdy ; strong ; stout ; stalwart ; robust ; strong-built ; burly ; muscular FR: fort ; robuste ; costaud ; vigoureux ; baraqué (ram.)
ขัดยอก[n.] (khatyøk) EN: muscular pain ; sore muscles ; sprain FR:
กล้ามเนื้อลีบ[n. exp.] (klām neūa l) EN: muscular atrophy FR: atrophie musculaire [f]
ล่ำ[adj.] (lam) EN: muscular ; stout ; stalwart ; sturdy ; robust ; brawny ; athletic ; strong FR: corpulent ; robuste ; fort ; musclé ; mastoc (fam.) ; baléze = balaise (fam.)
ล่ำสัน[adj.] (lamsan) EN: sturdy ; stout ; stalwart ; muscular ; robust ; brawny ; athletic FR: robuste ; musclé ; athlétique
ระบบกล้ามเนื้อ[n. exp.] (rabop klāmn) EN: muscular system FR: système musculaire [m]
เรียกเนื้อ[v. exp.] (rīek neūa) EN: cause a wound to heal ; get good muscular tissue grow at the wound site FR:
ตะคริว ; ตะคิว[n.] (takhriu ; t) EN: cramp ; painful spasmodic muscular contraction FR: crampe [f]
ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ[v. exp.] (chītyā khao) EN: intramuscular injection FR: faire une injection intramusculaire
การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ[n. exp.] (kān chītyā ) EN: intramuscular injection FR:
เข้ากล้ามเนื้อ[adj.] (khao klāmne) EN: intramuscular FR: intramusculaire
ภายในกล้ามเนื้อ[adj.] (phāinai klā) EN: intramuscular FR: intramusculaire

muscular ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Muskulatur {f} [anat.]musculature; muscular system
intramuskulär {adj}; in einem Muskel [med.]intramuscular
Muskelkraft {f}muscular strength
Muskelkraft {f}muscularity
muskulär {adj}muscular
muskulös {adj}muscular
muskulös {adv}muscularly
neuromuskulär {adj} [anat.]neuromuscular

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า muscular
Back to top