ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

developing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *developing*, -developing-

developing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
developing (adj.) ที่กำลังพัฒนา Syn. underdeveloped, agricultural Ops. advanced, developed
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
developing countryประเทศกำลังพัฒนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Developing and developersการล้างและน้ำยาล้างฟิล์ม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเทศกำลังพัฒนา (n.) developing country
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Roxie, you're not developing a conscience on me, are you?ร็อกซี่, คุณคงไม่ได้กำลังสงสัย ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของผม ใช่ไหม?
But you cant meet in the developing world you cant walk up in a factory with your notebook and workers come up and interview them.แต่คุณไม่มีทางประชุมคนงานในโลกกำลังพัฒนา คุณไม่สามารถเดินเทิ่ง ๆ ถือสมุดบันทึกเข้าไปในโรงงาน แล้วให้คนงานเดินมาหาและให้สัมภาษณ์
I was head of security at a secret high-tech facility called The Hive a giant underground laboratory developing experimental viral weaponry.ฉันเคยเป็นหัวหน้าหนักงานดูแลความปลอดภัย... ...ในที่ที่ลับและทันสมัยที่สุด เรียกว่า "รังผึ้ง" ...ห้องทดลองใต้ดินที่พัฒนา...
I was head of security at a secret high-tech facility called The Hive a giant underground laboratory developing experimental viral weaponry.ฉันเคยเป็นหัวหน้าหนักงานดูแลความปลอดภัย ในที่ที่ลับและทันสมัยที่สุด เรียกว่า "รังผึ้ง"... ...ห้องทดลองใต้ดินที่พัฒนา... ...อาวุธชีวะภาพ
And her powers, both physical and mental are developing at a geometric rate.และพลังของเธอ ทั้งทางกายภาพ และ ทางจิต กำลังพัฒนา ที่อัตราเรขาคณิต
I spent nine months developing the dishผมใช้เวลาตั้ง 9 เดือนเพื่อคิดค้นมันนะนี่
You know that story about how NASA spent millions... developing this pen that writes in zero-G?เคยได้ยินเรื่องที่นาซาใช้เงินเป็นล้าน... พัฒนาปากกาที่เขียนได้ในที่ไร้แรงโน้มถ่วงไหม
We spend years developing our relationships with our guides so that we can protect you.เราใช้เวลาหลายปีสานสัมพันธ์ กับผู้นำทางของเรา เพื่อที่เราจะสามารถปกป้องพวกคุณ
KDH is developing a revolutionary treatment for T. B. Sufferers.- ก็ระดับโลก - KDH กำลังพัฒนาการรักษาแผนใหม่ สำหรับผู้ป่วยวัณโรค
I thought you showed some interesting ideas there for developing their capacity.ซาโยนาระเหรอ ผมคิดว่า คุณเอาใจเขาได้เก่งทีเดียว ในด้านขยายการลงทุน
Clark, the only weapon i'm developing is the kind that fights hunger.คลาร์ก ฉันกำลังพัฒนาอาวุธที่มีความกระหายการต่อสู้เท่านั้น
The two of you will assist Mo Pal-Mo in developing stronger iron weaponry.ต่อไปนี้เจ้าทั้งสองจะต้องช่วยโมพัลโม ในการพัฒนาอาวุธของเราให้แข็งแกร่งขึ้น

developing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新兴经济国家[xīn xīng jīng jì guó jiā, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄥ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, 新兴经济国家 / 新興經濟國家] developing economic state; developing nation
发展中国家[fā zhǎn zhōng guó jiā, ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, 发展中国家 / 發展中國家] developing country
发展的国家[fā zhǎn de guó jiā, ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, 发展的国家 / 發展的國家] developing country; developing nation
发展中[fā zhǎn zhōng, ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ, 发展中 / 發展中] developing; under development; in the pipeline

developing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビジネスプロデュース[, bijinesupurodeyu-su] (n) starting up and developing a business (wasei
ボディービル;ボディビル[, bodei-biru ; bodeibiru] (n) body-building; special exercise for developing big muscles
メタボゾーン[, metabozo-n] (n) danger zone for developing metabolic syndrome (wasei
後発発展途上国;後発々展途上国[こうはつはってんとじょうこく, kouhatsuhattentojoukoku] (n) least developed among developing nations
活路開拓[かつろかいたく, katsurokaitaku] (n) developing a way or means
温故知新;温古知新[おんこちしん, onkochishin] (n) developing new ideas based on study of the past; learning from the past
現像[げんぞう, genzou] (n,vs) developing (film); (P)
現像液[げんぞうえき, genzoueki] (n) developing solution
開発途上国[かいはつとじょうこく, kaihatsutojoukoku] (n) developing country; emerging nation
黒化液[こっかえき, kokkaeki] (n) (1) blackening solution; (2) (arch) (See 現像液) developing solution
ディーピーイー[, dei-pi-i-] (n) film processing (developing, printing, enlarging); DPE
動向把握[どうこうはあく, doukouhaaku] (n) grasping the trend; firmly understanding how the situation is developing; getting a good sense of how things are changing
喧嘩沙汰[けんかざた, kenkazata] (n) beginning (developing into) a quarrel (a fight, an altercation)
新興[しんこう, shinkou] (n,adj-no) rising; developing; emergent; (P)

developing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟักตัว[v.] (faktūa) EN: be coming on ; be hatching ; be developing ; be growing ; incubate FR:
การพัฒนากลยุทธ์[n. exp.] (kān phattha) EN: developing strategy FR: stratégie de développement [f]
ประเทศกำลังพัฒนา[n. exp.] (prathēt kam) EN: developing country FR: pays en développement [m]
ประเทศล้าหลัง[n. exp.] (prathēt lāl) EN: developing country FR: pays en développement [m]
ประเทศที่กำลังพัฒนา[n. exp.] (prathēt thī) EN: developing country FR: pays en développement [m]

developing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Filmentwicklung {f}film developing
Filmentwicklungsdose {f}film developing tank
Entwicklungssystem {n}developing system
Neubaugebiet {n}developing area

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า developing
Back to top