ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cloven

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cloven*, -cloven-

cloven ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cloven (adj.) ซึ่งแตกออก See also: ซึ่งแยกออก Syn. cracked
English-Thai: HOPE Dictionary
cloven(โคล'เวิน) v. กริยาช่อง 3 ของ cleave. adj. เป็นรอยแยก,เป็นร่อง
cloven-hoofedadj. เกี่ยวกับกีบเท้าที่แยก
English-Thai: Nontri Dictionary
cloven(adj) แตก,แยกออก

cloven ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
双蹄[そうてい, soutei] (n) cloven foot
双蹄獸[そうていじゅう, souteijuu] (n) cloven-hoofed animal

cloven ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กีบผา[n. exp.] (kīp phā) EN: cloven hoof FR:

cloven ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
paarhufig {adj}cloven-hoofed
Zweihufer {m}cloven hoofed animal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cloven
Back to top