ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tear

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tear*, -tear-

tear ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tear (vt.) ฉีกออก Syn. rip, split
tear (vi.) ฉีกออก Syn. rip, split
tear (vi.) เคลื่อนที่หรือกระทำอย่างเร่งรีบ See also: เร่งรีบ, รี่, รีบตะบึง Syn. rush
tear (vt.) แบ่งออก Syn. divide
tear (vt.) ทำให้เป็นรู
tear (vt.) ทำให้ไม่สบายใจ Syn. distress, upset
tear (vi.) ไม่สบายใจ Syn. distress, upset
tear (n.) การฉีก
tear (n.) รอยฉีก See also: รอยขาด Syn. rent, split
tear (n.) การรีบเร่ง
tear (n.) น้ำตา Syn. teardrop
tear (n.) หยดของเหลว
tear (vi.) น้ำตาไหลออกมา
tear (n.) การร้องไห้
tear a strip off (idm.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว, ต่อว่า Syn. tell off
tear about (phrv.) วิ่ง / เคลื่อนไปมา
tear across (phrv.) ฉีกเป็นชิ้น Syn. rip across
tear across (phrv.) วิ่ง / เคลื่อนข้ามอย่างเร็ว
tear along (phrv.) เคลื่อนไปตาม See also: แล่นไปตาม (อย่างเร็ว)
tear apart (phrv.) ฉีกแบ่ง See also: ดึงแบ่ง Syn. pull apart
tear apart (phrv.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว, ต่อว่า Syn. tell off
tear at (phrv.) ฉีก See also: ทิ้ง, รื้อ, แกะ
tear away (phrv.) ดึงออก See also: รื้อออก, ลากออก Syn. rend from, rip away
tear away (phrv.) รีบออกไป Syn. dash away, dash off
tear between (phrv.) ทรมานที่ต้องเลือกระหว่าง
tear bomb (n.) ระเบิดที่บรรจุก๊าซน้ำตา
tear down (phrv.) ดึงลง See also: ฉีกลง Syn. rip down
tear down (phrv.) ทุบทิ้ง (อาคาร) See also: ทำลาย
tear down (phrv.) ถอดออกเป็นชิ้น ๆ (เพื่อซ่อมหรือทำความสะอาด) Syn. strip down, take down
tear down (phrv.) ทำให้เสีย See also: ทำลาย
tear down (phrv.) รีบลงไปยัง See also: รีบเร่งลงไปยัง
tear from (phrv.) ดึงออกจาก See also: กระชากจาก Syn. rend from, rip away
tear gas (n.) ก๊าซน้ำตา
tear in (phrv.) ฉีกออก See also: ฉีกขาดเป็น Syn. rend in, rip in
tear into (phrv.) ฉีกเป็นชิ้น ๆ Syn. rend in, rip in
tear into (phrv.) กินอย่างกระหาย Syn. tuck into
tear into (phrv.) โจมตี See also: จู่โจม Syn. lay into
tear into (phrv.) ดุด่า See also: ด่าว่า, ว่ากล่าว Syn. tell off
tear into strips (vt.) ฉีกเป็นแผ่นเล็กยาว
tear off (phrv.) ดึงออก See also: ฉีกออก Syn. rip away, rip from
English-Thai: HOPE Dictionary
tear(เทียร์) n. น้ำตา,ของเหลวที่คล้ายน้ำตา vi. น้าตาไหลออกมา
tear gasn. แก๊สน้ำตา
tear-off menusเมนูดึงออกได้หมายถึง เมนูที่เราสามารถดึงออกมาจากแถบเมนู (menu bar) มาวางไว้ที่ตำแหน่งใหม่ที่เราประสงค์
teardropn. หยดน้ำตา,สิ่งที่คล้ายหยดน้ำตา
tearing(แท'ริง) adj. เร่งรีบอย่างรุนแรง,ผลุนผลัน,ดุเดือด,รุนแรง.
teary(เทีย'รี) adj. เกี่ยวกับน้ำตา,น้ำตาไหล,น้ำตาคลอ., See also: tearily adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
tear(n) น้ำตา
tearful(adj) ร้องไห้,น้ำตาไหล,น้ำตานอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tear faultรอยเลื่อนฉีก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tearรอยฉีกขาดของผลิตภัณฑ์ยาง มักเกิดบริเวณที่มีความเค้นสูง เช่น รอยตัดหรือมุมแหลม เกิดจากการตัด ตำหนิ หรือการเสียรูปเฉพาะส่วน [เทคโนโลยียาง]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชลนัยน์ (n.) tear See also: teardrop Syn. น้ำตา, อัสสุชล, ชลเนตร, ชลนา
ชลนัยน์ (n.) tear See also: teardrop Syn. น้ำตา, อัสสุ, ชลเนตร, ชลนา
ชลนา (n.) tear See also: teardrop Syn. น้ำตา, อัสสุชล, ชลเนตร, ชลนัยน์
ชลนา (n.) tear See also: teardrop Syn. น้ำตา, อัสสุ, ชลเนตร, ชลนัยน์
ชลเนตร (n.) tear See also: teardrop Syn. น้ำตา, อัสสุชล, ชลนัยน์, ชลนา
ชลเนตร (n.) tear See also: teardrop Syn. น้ำตา, อัสสุ, ชลนัยน์, ชลนา
นัยนามพุ (n.) tear See also: teardrop Syn. น้ำตา
น้ำตา (n.) tear See also: teardrop
อัสสุ (n.) tear See also: teardrop Syn. น้ำตา, อัสสุชล, ชลเนตร, ชลนัยน์, ชลนา
อัสสุชล (n.) tear See also: teardrop Syn. น้ำตา, อัสสุ, ชลเนตร, ชลนัยน์, ชลนา
ก๊าซน้ำตา (n.) tear gas
แก๊สน้ำตา (n.) tear gas
อวัยวะสร้างน้ำตา (n.) tear glands
ระเบิดน้ำตา (n.) tear-gas bomb See also: tear bomb
ฟูมฟาย (adv.) tearfully Syn. อาบน้ำตา
การฉีก (n.) tearing See also: rending Syn. การดึง, การทึ้ง
การดึง (n.) tearing See also: rending Syn. การทึ้ง
การทึ้ง (n.) tearing See also: rending Syn. การดึง
น้ำตาไหล (v.) tears flow See also: cry Syn. ร้องไห้
ร้องไห้ (v.) tears flow See also: cry
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She burst into tears and hugged himเธอหลั่งน้ำตาออกมาและสวมกอดเขา
She has been on the verge of tearsเธอจวนเจียนจะหลั่งน้ำตาแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll take the Bacterian people and tear them apart, like this!ฉันจะฆ่า ประชากรเชื้อโรคNและจะฉีกมันเป็นชิ้นๆ
You can tear the joint apart, and nobody says a word.ร่วมกันและไม่มีใครพูดคำ
I'd want my lawyer to tear the prosecution witnesses to shreds, or at least try to.ฉันต้องการนายของฉันจะฉีกพยานโจทก์ที่จะชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรืออย่างน้อยพยายามที่จะ
He thrust his great American hand into my dress and I felt the utility material of which it was made, parachute silk, tear asunder under the thrust of his passion.การแต่งกายของฉันและฉัน รู้สึกว่าวัสดุยูทิลิตี้ ซึ่งมันถูกสร้างขึ้น, ผ้าไหมร่มชู ชีพฉีกขาด แยกออกภายใต้แรงผลักดันของ ความรักของเขา
I think I'll tear him up into little pieces.ฉันคิดว่าฉันจะฉีกเขาขึ้นมาคือชิ้น เล็ก ๆ
I'm gonna tear you up!ฉัน เมตร จะ ฉีก คุณขึ้น !
Uncle, I'll tear this handkerchief in half.ท่านลุง, ข้าจะฉีกแบ่งครึ่งมัน.
They can tear off my fingernails, I won't talk.พวกเขาสามารถฉีกเล็บของฉัน ฉันจะไม่พูดคุย
Never shed a tear in public.ไม่หลั่งน้ำตาในที่สาธารณะ
When you do, we'll tear you into little pieces and throw you in the Deadly Desert!เมื่อไหร่ที่แกก้าวออกมา ฉันจะจับแกฉีกเป็นชิ้นๆ แล้วโยนใส่ทะเลทรายมหาภัยซะเลย
When I get that dummy, I'm gonna tear her hair out!ถ้าฉันได้นังหุ่นนั่นมานะ ฉันจะทึ้งผมของมันออกซะ!
You'll tear it and throw it awayนายจะฉีกมันและโยนมันออกไป

tear ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
干眼症[gān yǎn zhèng, ㄍㄢ ㄧㄢˇ ㄓㄥˋ, 干眼症] dry eye; xerophthalmia (drying of the tear glands, often due to lack of vitamin A
不见棺材不落泪[bù jiàn guān cái bù luò lèi, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄢ ㄘㄞˊ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ ㄌㄟˋ, 不见棺材不落泪 / 不見棺材不落淚] fig. not to shed a tear until one sees the coffin (成语 saw); lit. refuse to be convinced until one is faced with grim reality
裂片[liè piàn, ㄌㄧㄝˋ ㄆㄧㄢˋ, 裂片] splinter; chip; tear (split in a surface); lobe
催泪弹[cuī lèi dàn, ㄘㄨㄟ ㄌㄟˋ ㄉㄢˋ, 催泪弹 / 催淚彈] tear bomb; tear-gas grenade
催泪瓦斯[cuī lèi wǎ sī, ㄘㄨㄟ ㄌㄟˋ ㄨㄚˇ ㄙ, 催泪瓦斯 / 催淚瓦斯] tear gas
扯破[chě pò, ㄔㄜˇ ㄆㄛˋ, 扯破] tear apart
拆除[chāi chú, ㄔㄞ ㄔㄨˊ, 拆除] tear down; demolish; dismantle; remove
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, 轘] to tear between chariots (punishment
硬脂酸钙[yìng zhī suān gài, ˋ ㄓ ㄙㄨㄢ ㄍㄞˋ, 硬脂酸钙 / 硬脂酸鈣] calcium stearate
[tǎng, ㄊㄤˇ, 淌] drip; to shed (tears)
耐穿[nài chuān, ㄋㄞˋ ㄔㄨㄢ, 耐穿] durable; proof against wear and tear
热泪盈眶[rè lèi yíng kuàng, ㄖㄜˋ ㄌㄟˋ ˊ ㄎㄨㄤˋ, 热泪盈眶 / 熱淚盈眶] eyes brimming with tears of excitement (成语 saw); extremely moved
泪光[lèi guāng, ㄌㄟˋ ㄍㄨㄤ, 泪光 / 淚光] glistening teardrops
孟姜女[Mèng jiāng nǚ, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄤ ㄋㄩˇ, 孟姜女] heroine of Qin dynasty 秦朝 folk tale, who searched for her husband, and whose tears broke down a stretch of the Great Wall to reveal his body
薏米[yì mǐ, ㄧˋ ㄇㄧˇ, 薏米] job's tears; commonly but misleadingly sold as Chinese pearl barley
[tì, ㄊㄧˋ, 涕] nasal mucus; tears
[cén, ㄘㄣˊ, 涔] overflow; rainwater; tearful
[chě, ㄔㄜˇ, 扯] pull; tear; to talk casually
[lián, ㄌㄧㄢˊ, 涟 / 漣] ripple; tearful
[wán, ㄨㄢˊ, 汍] shed tears
小饭馆[xiǎo fàn guǎn, ㄒㄧㄠˇ ㄈㄢˋ ㄍㄨㄢˇ, 小饭馆 / 小飯館] tearoom; canteen; cafeteria
[liè, ㄌㄧㄝˋ, 捩] tear; twist
撕破[sī pò, ㄙ ㄆㄛˋ, 撕破] tear
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, 沱] tearful; to branch (of river)
[lèi, ㄌㄟˋ, 泪 / 淚] tears
泪水[lèi shuǐ, ㄌㄟˋ ㄕㄨㄟˇ, 泪水 / 淚水] teardrop; tears
[shān, ㄕㄢ, 潸] tearfully
[zhé, ㄓㄜˊ, 磔] tearing off limbs as punishment
茶楼[chá lóu, ㄔㄚˊ ㄌㄡˊ, 茶楼 / 茶樓] tearoom; teahouse; dimsum restaurant (Hong Kong)
[bò, ㄅㄛˋ, 擘] thumb; break; tear; pierce; split; to analyze
损耗[sǔn hào, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄠˋ, 损耗 / 損耗] wear and tear
消损[xiāo sǔn, ㄒㄧㄠ ㄙㄨㄣˇ, 消损 / 消損] wear and tear; to wear away over time
磨损[mó sǔn, ㄇㄛˊ ㄙㄨㄣˇ, 磨损 / 磨損] wear and tear; abrasion
磨耗[mó hào, ㄇㄛˊ ㄏㄠˋ, 磨耗] wear and tear; wearing out by friction

tear ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しばしば目[しばしばめ, shibashibame] (exp) blinking away tears; blinking tear filled eyes
はぎ取る;剥ぎ取る[はぎとる, hagitoru] (v5r,vt) to tear off; to strip; to rob
むしり取る;毟り取る[むしりとる, mushiritoru] (v5r,vt) to tear off; to pluck off
もぎ取る;捥ぎ取る[もぎとる, mogitoru] (v5r) (uk) to pluck off; to pick; to break or tear off; to wrest (away from); to wrench free; to snatch (away)
切り取る;切取る[きりとる, kiritoru] (v5r,vt) to cut off; to excise; to tear off; to cut out; to whittle down; to tear out; to cut down; to amputate
切り裂く;切裂く[きりさく, kirisaku] (v5k,vt) to cut off; to cut up; to tear to pieces
切る[きる, kiru] (suf,v5r,vt) (1) (See 噛み切る) to cut (usu. to cut through); (2) (See 縁を切る) to sever (connections, ties); (3) to turn off (i.e. the light); (4) (See 電話を切る) to terminate (i.e. a conversation); to hang up (the phone); to disconnect; (5) to punch (a ticket); to tear off (a stub); (6) to open (something sealed); (7) to start; (8) to set (a limit); (9) (See 値切る) to reduce; to decrease; to discount; (10) to shake off (water, etc.); to let drip-dry (or drain); (11) to cross; (12) to do (something noticeable); (13) to turn (a vehicle); (14) to cut (the ball); (15) to shuffle (cards); (16) (See 切り札) to trump; (17) (in Go) to isolate (an opponent's stone); (suf,v5r) (18) (See 疲れきる) (after the -masu stem of a verb) to finish; to complete; (P)
剥がす(P);剥す(io)[はがす(P);へがす, hagasu (P); hegasu] (v5s,vt) to tear off; to peel off; to rip off; to strip off; to skin; to flay; to disrobe; to deprive of; to detach; to disconnect; (P)
剥ぐ[はぐ(P);へぐ, hagu (P); hegu] (v5g) to tear off; to peel off; to rip off; to strip off; to skin; to flay; to disrobe; to deprive of; (P)
千切る[ちぎる, chigiru] (v5r,vt) (1) (uk) to tear to pieces; to tear to shreds; to tear up; (2) (uk) to pick (e.g. fruit); to pluck; to tear off; (suf,v5r) (3) (uk) (after the -masu stem of a verb) to do ... heavily; to do ... heartily; to do ... vigorously; (P)
取り壊す;取り毀す;取壊す;取毀す[とりこわす, torikowasu] (v5s,vt) to demolish; to tear or pull down
叩き壊す;たたき壊す[たたきこわす, tatakikowasu] (v5s) to tear down; to shatter
引っ剥がす;引っぺがす[ひっぱがす(引っ剥がす);ひっぺがす, hippagasu ( hitsu gasu ); hippegasu] (v5s,vt) to tear off; to rip off; to peel off
引ん剥く;ひん剥く[ひんむく, hinmuku] (v5k) to strip; to peel; to tear off
捥る(oK)[もぎる, mogiru] (v5r,vt) (uk) to pluck; to pick; to tear off
捲る[めくる, mekuru] (v5r,vt) to turn over; to turn pages of a book; to tear off; to strip off; (P)
掘り返す;掘返す;堀り返す(iK)[ほりかえす, horikaesu] (v5s,vt) to dig up; to turn up; to tear up
暴れ狂う[あばれくるう, abarekuruu] (v5u) to rage; to run amok (amuck); to tear around
涙嚢[るいのう, ruinou] (n) lachrymal or tear sac; dacryocyst
涙管[るいかん, ruikan] (n) lachrymal or tear duct
涙腺[るいせん, ruisen] (n) lachrymal or tear gland
綻び[ほころび, hokorobi] (n) open seam; seam that has come apart; tear
イエローティアドロップバタフライフィッシュ[, iero-teiadoroppubatafuraifisshu] (n) yellow teardrop butterflyfish (Chaetodon interruptus)
イッテンチョウチョウウオ[, ittenchouchouuo] (n) teardrop butterflyfish (Chaetodon unimaculatus); teardrop coralfish; one-spot butterfly
うるうる[, uruuru] (adv,adv-to,vs) (1) (See 潤む・うるむ・1) teary-eyed; (2) damp (e.g. skin, hair); moist
お手洗い(P);御手洗い[おてあらい, otearai] (n) toilet; restroom; lavatory; bathroom; (P)
お涙頂戴;御涙頂戴[おなみだちょうだい, onamidachoudai] (n,adj-no) tearjerker; sob story; maudlin tale
ガシる[, gashi ru] (v5r) to well up; to be overcome with emotion; to be close to tears
ステアリング[, sutearingu] (n) (abbr) steering gear
ステアリングコミッティー;ステアリング・コミッティー[, sutearingukomittei-; sutearingu . komittei-] (n) (See ステコミ) steering committee
ばりッと[, bari tsu to] (adv) (1) (on-mim) sound of an object breaking loudly; ripping sound; tearing sound; (2) (See ぱりっと・1) being stylish
ばりばり(P);バリバリ[, baribari (P); baribari] (adj-na,adv,n) (on-mim) tearing; crunching (sound); work hard; actively; (P)
パワーステアリング[, pawa-sutearingu] (n) power steering; (P)
べそ[, beso] (n) child's tear-stained face
べそをかく[, besowokaku] (exp,v5k) to be ready to cry; to be on the point of tears
べそを作る[べそをつくる, besowotsukuru] (exp,v5r) (uk) (See べそをかく) to be ready to cry; to be on the point of tears
ペレーの涙[ペレーのなみだ, pere-nonamida] (n) (See 火山涙) Pele's tears (tearlike drops of volcanic glass)
ぽとり[, potori] (adv-to) (See ぽとりと落ちる) with a "plop" (of tears, drop of water, etc.)
ほろほろ[, horohoro] (adv) (1) (on-mim) by ones and twos; (2) (See はらはら,ぼろぼろ) tears or flower petals falling quietly; (3) gurgling bird sound; (4) falling apart; crumbling; melting (in one's mouth)
ぼろぼろ(P);ボロボロ[, boroboro (P); boroboro] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (1) (on-mim) worn-out; torn; crumbling; tattered; (2) tears or grain of rice falling; (P)

tear ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัสสุ[n.] (atsu) EN: tear FR:
อัสสุชล[n.] (atsuchon) EN: tear FR:
อวัยวะสร้างน้ำตา[n. exp.] (awaiyawa sā) EN: tear glands ; lacrimal glands FR: glande lacrymale [f]
บีบน้ำตา[v. exp.] (bīp nāmtā) EN: force out tears ; weep crocodile tears ; squeeze a tear FR: se forcer à pleurer ; verser des larmes de crocodile
ฉีก[v.] (chīk) EN: tear ; rip ; rend ; rupture FR: déchirer ; lacérer ; arracher
ฉีกทิ้ง[v. exp.] (chīk thing) EN: tear up ; throw away FR:
ชลนา[n.] (chonlanā) EN: tear FR:
ชลนัยน์[n.] (chonlanai) EN: tear FR:
ชลเนตร[n.] (chonlanēt) EN: tear FR:
ด่าสาดเสียเทเสีย[v. exp.] (dā sātsīath) EN: tear into (someone) ; give someone a tongue-lashing FR:
จิก[v.] (jik) EN: tear at ; pull ; seize ; clutch ; grab ; pinch FR:
แกะ[v.] (kae) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten ; open with one's fingers FR: retirer ; défaire ; ôter
แก้ทิ้ง[v. exp.] (kaē thing) EN: tear off FR: arracher
แก๊สน้ำตา[n.] (kaētnāmtā =) EN: tear gas FR: gaz lacrymogène
การสึกหรอ[n.] (kān seukrø) EN: wear and tear FR:
การทนทานต่อการชำรุด[n. exp.] (kān thonthā) EN: resistance to wear and tear FR:
ก๊าซน้ำตา[n.] (kātnāmtā = ) EN: tear gas FR: gaz lacrymogène [m]
ความเสื่อมสภาพตามปกติ[n. exp.] (khwām seūam) EN: fair wear and tear FR:
หลั่งน้ำตา[v. exp.] (lang nāmtā) EN: shed tear FR: verser des larmes
นัยนามพุ[n.] (naiyanāmphū) EN: tear FR:
น้ำตา[n.] (nāmtā) EN: tear ; teardrop FR: larme [f] ; pleurs [mpl] (litt.)
น้ำตาไหล[v. exp.] (nāmtā lai) EN: tear FR: verser des larmes
รื้อกำแพง[v. exp.] (reū kamphaē) EN: tear down a wall FR: démolir un mur
ตีบ้าน[v. exp.] (tī bān) EN: tear down a house FR:
ตีอกชกหัว[v. exp.] (tī ok chok ) EN: tear one's hair out (over sth) FR:
เหยียบหัว[v. exp.] (yīep hūa) EN: tear down (s.o.) ; put someone down FR:
อาบหน้า[v. exp.] (āp nā) EN: have a tearful face FR:
อาบน้ำตา[v. exp.] (āp nām tā) EN: be soaked with tears FR:
เดือย[n.] (deūay) EN: job's tears FR:
ฟายน้ำตา[v. exp.] (fāi nāmtā) EN: shed tears FR:
ฟูมฟาย[adv.] (fūmfāi) EN: in tears ; bathed in tears ; weeping ; tearful FR:
จบไม่สวย[v. exp.] (jop mai sūa) EN: It'll all end in tears FR: se terminer mal ; mal se terminer
เกือบจะร้องไห้[v. exp.] (keūap ja rø) EN: be on the verge of tears FR: être aux bords des larmes
ขี้แย[adj.] (khīyaē) EN: whining ; tearful ; weepy ; being a cry-baby  FR: pleurnicheur (fam.) ; qui gémit ; qui se lamente ; bébé pleureur
คลอ[v.] (khlø) EN: well up ; be filled with tears ; moisten FR:
แควก[X] (khwāek) EN: [sound of ripping or tearing] FR:
กลั้นน้ำตา[v. exp.] (klan nāmtā) EN: hold back (one's) tears FR: retenir ses larmes
กรดสเตียริก[n. exp.] (krot satīer) EN: stearic acid (STAIR-ik, STEER-ik) FR:
น้ำตาคลอ[X] (nāmtā khlø) EN: tears welling up in one's eyes FR:
น้ำตาเทียม[n. exp.] (nāmtā thīem) EN: artificial tears eye drops FR:

tear ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear
Abrisskante {f}tear-off edge
Amethystohr {n} [ornith.]White-vented Violetear
Übereinkommen {n} über Leitlinien für öffentlich unterstützte ExportkrediteArrangement Guidelines for Officially Supported Export Credits
Wüstensteinschmätzer {m} [ornith.]Desert Wheatear (Oenanthe deserti)
tränenüberströmt {adj}drowned in tears
Krokodilstränen {pl} [übtr.]false tears
Kappensteinschmätzer {m} [ornith.]Hooded Wheatear
Isabellsteinschmätzer {m} [ornith.]Isabelline Wheatear (Oenanthe isabellina)
Schwarzrücken-Steinschmätzer {m} [ornith.]Mourning Wheatear
Nonnensteinschmätzer {m} [ornith.]Pied Wheatear (Oenanthe pleschanka)
Steinschmätzer {m} [ornith.]Northern Wheatear (Oenanthe oenanthe)
Saharasteinschmätzer {m} [ornith.]White-crowned Black Wheatear
Durchreißwiderstand {m}tear resistance
Reißfestigkeit {f}tear strength
Tränengas {n}tear gas
Tränenkanal {m} [anat.]tear duct
Zerreißfestigkeit {f}tear resistance
Rissfestigkeit {f}tear resistance
Tränentropfen-Falterfisch {m} (Chaetodon unimaculatus) [zool.]teardrop butterfly
Trauigkeit {f}tearfulness
Laufflächeneinriss {m}tread tearing
Braunbrust-Steinschmätzer {m} [ornith.]Red-breasted Wheatear
Veilchenohr {n} [ornith.]Sparkling Violetear

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tear
Back to top