ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disunion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disunion*, -disunion-

disunion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disunion (n.) การไม่ปรองดองกัน See also: การแตกความสามัคคี, การไม่เป็นเอกภาพ
English-Thai: HOPE Dictionary
disunion(ดิสยู'เนียน) n. การแยกออก,การแตกแยก,ความไม่สามัคคี,
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความร้าวฉาน (n.) disunion See also: dissociation, split, rupture, discord, disagreement, dissension, disjunction Syn. ความระหองระแหง, ความแตกร้าว, ความบาดหมาง Ops. ความสามัคคี, ความปรองดอง

disunion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความแตกแยก[n.] (khwām taēky) EN: disharmony ; disunion ; separation FR: division [f] ; désunion [f] ; séparation [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disunion
Back to top