ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gap

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gap*, -gap-

gap ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gap (n.) ช่องว่าง See also: รอยแตก, รอยแยก, รอยห่าง, ช่องโหว่ Syn. break, aperture, cleft
gap (n.) ความแตกต่าง See also: ความไม่เข้าใจกัน, ปัญหาที่เกิดจากความแตกต่างกัน Syn. contrast, disagreement Ops. accord
gap (n.) หุบเขาลึก Syn. chasm, hollow, ravine, canyon
gap (vt.) ทำให้ห่าง See also: ทำให้เกิดช่องว่าง, ทำให้แยก
gape (vi.) อ้าปากค้าง See also: หาว Syn. yawn
gape at (phrv.) จ้องมองอ้าปากค้าง Syn. gawk at, gaxe at, goggle at, stare at
English-Thai: HOPE Dictionary
gap(แกพ) n. ช่องว่าง,ปากโหว่,ช่องห่าง,ความแตกต่าง,ความไม่เหมือนกัน,หุบเขาลึก,ห้วยลึก. vt. ทำให้เกิดช่องว่าง
gap-toothedadj. ซึ่งมีช่องว่างระหว่างฟัน
gape(เกพ) {gaped,gaping,gapes} vi.,n. (การ) อ้าปากค้าง,อ้าปากหาว,หาวนอน,เปิดออกกว้าง,ความกว้างของปากที่เปิด., See also: gaper n. gapingly adv., Syn. stare,gaze,glare
gapes(เกพซฺ) n. โรคพยาธิในสัตว์จำพวกเป็ดไก่และนกที่บริเวณหลอดคอและหลอดลม,อาการหาว, See also: gapy adj.
gapeseed(เกพ'ซีด) n. สิ่งที่ถูกจ้องด้วยความประหลาดใจและอ้าปากค้าง
gaposisn. ช่องว่างระหว่างกระดุม
English-Thai: Nontri Dictionary
gap(n) ช่องว่าง,ช่องโหว่,ความแตกต่าง
gape(n) อาการอ้าปากค้าง,การหาว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gapช่องว่าง, ระยะห่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gapรอยแตก, [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่องว่าง (n.) gap
เบ้อ (v.) gape See also: be large, be wide Syn. เบอะ
เว่อ (v.) gape See also: be large, be wide Syn. เบ้อ, เบอะ
เบ้อ (adj.) gaping See also: wide, large Syn. เบอะ
เบอะ (adj.) gaping See also: severe
เว่อ (adj.) gaping See also: wide, large Syn. เบ้อ, เบอะ
เหวอะ (adj.) gaping See also: large and deep Syn. เหวอะหวะ
งาบๆ (adv.) gapingly See also: yawningly Syn. พะงาบๆ
ช่องว่างระหว่างวัย (n.) generation gap
ช่องว่างระหว่างวัย (n.) generation gap
ประเทศสิงคโปร์ (n.) Singapore
สิงคโปร์ (n.) Singapore Syn. ประเทศสิงคโปร์
อ้าปากค้าง (v.) be agape and tongue-tied See also: be at a loss for words Syn. อ้าปากหวอ
อ้าปากค้าง (v.) be agape and tongue-tied See also: be at a loss for words Syn. อ้าปากหวอ
อ้าปากหวอ (v.) be agape and tongue-tied See also: be at a loss for words
อ้าปากหวอ (v.) be agape and tongue-tied See also: be at a loss for words
แตรฝรั่ง (n.) megaphone-shaped trumpet See also: clarion Syn. แตรลำโพง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Provide a little gap and let him slip through it.ให้ช่องว่างเล็กๆและให้เขาผ่านมัน
As such, he will be sent to Notched Gap Indian School to board there until the age of 18.เพราะอย่างนั้น เขาจะถูกส่งไป โรงเรียน น็อตช์แก็ปอีนเดียน และอยู่ที่นั่นจนกว่าอายุ 18
If our luck holds, the Gap of Rohan will still be open to us.ถ้าโชคดีพอ ช่องเขาโรฮันจะเปิดต้อนรับเราอยู่
Make for the Gap of Rohan, and take the west road to my city!เดินตรงไปยังช่องแคบโรฮัน ใช้ถนนตะวันตกสู่กอนดอร์
The Gap of Rohan takes us too close to Isengard!ช่องแคบโรฮันอยู่ใกล้ไอเซนการ์ดเกินไป
We make for the Gap of Rohan. We should never have come here.เราตั้งใจจะไปช่องเขาโรฮัน เราไม่น่ามาที่นี่เลย
I've put a gap between appointments, but if one patient is late, they might run into each other since there's only one doorฉันจะหาเวลาให้ ระหว่างการนัดหมาย แต่ถ้ามีคนไข้สักคนมาช้า คนอื่นก็ต้องช้าเหมือนกัน เพราะว่ามีแค่ประตูเดียว
There's a large age gap between you twoดูเหมือนว่าคุณทั้งคู่จะอายุห่างกันมาก
I walked past these Gap stores and I looked at them and I think my God there's like 2000 of these stores across the country.มองดูและคิดว่า พระเจ้า มีร้านพวกนี้ราว 2000 สาขาทั่วประเทศ ดูตึกพวกนี้สิ ดูกระจกหน้าร้าน
Please mind the gap between the train and the platform...โปรดระวังร่องระหว่างรถไฟและชานชลา...
I'll get you a Gap ad.ฉันดันนายให้เป็นพรีเซนเตอร์แก๊ป
The gap in performance at elementary schools is rising.ช่องว่างระหว่างพฤติกรรมในโรงเรียนประถมมีมากขึ้น

gap ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
补足[bǔ zú, ㄅㄨˇ ㄗㄨˊ, 补足 / 補足] bring up to full strength; make up a deficiency; fill (a vacancy, gap etc)
无间[wú jiàn, ˊ ㄐㄧㄢˋ, 无间 / 無間] very close; no gap between them; continuously; unbroken; hard to separate; indistinguishable
空隙[kòng xì, ㄎㄨㄥˋ ㄒㄧˋ, 空隙] crack; gap between two objects; gap in time between two events
张口结舌[zhāng kǒu jié shé, ㄓㄤ ㄎㄡˇ ㄐㄧㄝˊ ㄕㄜˊ, 张口结舌 / 張口結舌] agape and tongue-tied (成语 saw); at a loss for words; gaping and speechless
间隔[jiàn gé, ㄐㄧㄢˋ ㄍㄜˊ, 间隔 / 間隔] compartment; gap; interval
登革热[dēng gé rè, ㄉㄥ ㄍㄜˊ ㄖㄜˋ, 登革热 / 登革熱] dengue fever; Singapore hemorrhagic fever
差距[chā jù, ㄔㄚ ㄐㄩˋ, 差距] disparity; gap
[xìn, ㄒㄧㄣˋ, 囟] fontanel (gap between the bones of an infant's skull)
囟脑门[xìn nǎo mén, ㄒㄧㄣˋ ㄋㄠˇ ㄇㄣˊ, 囟脑门 / 囟腦門] fontanel (gap between the bones of an infant's skull)
囟门[xìn mén, ㄒㄧㄣˋ ㄇㄣˊ, 囟门 / 囟門] fontanel (gap between the bones of an infant's skull)
空子[kòng zi, ㄎㄨㄥˋ ㄗ˙, 空子] gap; unoccupied space or time; same as 空閑|空闲
空当[kòng dàng, ㄎㄨㄥˋ ㄉㄤˋ, 空当 / 空當] gap; interval
空白点[kòng bái diǎn, ㄎㄨㄥˋ ㄅㄞˊ ㄉㄧㄢˇ, 空白点 / 空白點] gap; empty space
代沟[dài gōu, ㄉㄞˋ ㄍㄡ, 代沟 / 代溝] generation gap
间隙[jiàn xì, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧˋ, 间隙 / 間隙] interval; gap; clearance
腔隙[qiāng xì, ㄑㄧㄤ ㄒㄧˋ, 腔隙] lacuna; gap
李光耀[Lǐ Guāng yào, ㄌㄧˇ ㄍㄨㄤ ㄧㄠˋ, 李光耀] Lee Kuan Yew (former Prime Minister of Singapore)
李显龙[Lǐ Xiǎn lóng, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄢˇ ㄌㄨㄥˊ, 李显龙 / 李顯龍] Lee Hsien Loong, Prime Minister of Singapore (GM)
狮城[Shī chéng, ㄕ ㄔㄥˊ, 狮城 / 獅城] Lion city (refer to Singapore)
传声筒[chuán shēng tǒng, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄥ ㄊㄨㄥˇ, 传声筒 / 傳聲筒] loudhailer; megaphone; one who parrots sb; mouthpiece
扩音器[kuò yīn qì, ㄎㄨㄛˋ ㄑㄧˋ, 扩音器 / 擴音器] megaphone; microphone
缺口[quē kǒu, ㄑㄩㄝ ㄎㄡˇ, 缺口] nick; jag; gap; shortfall
充数[chōng shù, ㄔㄨㄥ ㄕㄨˋ, 充数 / 充數] to make up the number (i.e. to fill places up to a given number); to serve as stopgap
巴耶利巴[Bā yē lì bā, ㄅㄚ ㄧㄝ ㄌㄧˋ ㄅㄚ, 巴耶利巴] Paya Lebar, a place in Singapore (GM)
百孔千疮[bǎi kǒng qiān chuāng, ㄅㄞˇ ㄎㄨㄥˇ ㄑㄧㄢ ㄔㄨㄤ, 百孔千疮 / 百孔千瘡] riddled with gaping wounds; afflicted with all ills
少间[shǎo jiàn, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, 少间 / 少間] soon; a short while; a narrow gap; slightly better (state of health)
柔佛海峡[Róu fó hǎi xiá, ㄖㄡˊ ㄈㄛˊ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, 柔佛海峡 / 柔佛海峽] Straits of Johor between the Malaysian peninsula and Singapore
工人党[gōng rén dǎng, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄉㄤˇ, 工人党 / 工人黨] Workers' Party (Singapore opposition party)

gap ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフォメーションギャプ[, infome-shongyapu] (n) information gap
インフレギャップ[, infuregyappu] (n) inflationary gap
ギャップレース[, gyappure-su] (n) gap lathe
ジェネレーションギャップ[, jienere-shongyappu] (n) generation gap
ジェンダーギャップ[, jienda-gyappu] (n) gender gap
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type
デタレントギャップ[, detarentogyappu] (n) deterrent gap
デフレギャップ[, defuregyappu] (n) deflationary gap
ブロック間ギャップ[ブロックかんギャップ, burokku kan gyappu] (n) {comp} interblock gap
不足を補う[ふそくをおぎなう, fusokuwooginau] (exp,v5u) to make up a shortfall; to cover a shortage; to compensate for a shortage; to fill a gap
地震空白域[じしんくうはくいき, jishinkuuhakuiki] (n) seismic gap
技術格差[ぎじゅつかくさ, gijutsukakusa] (n) disparity in technology; technological gap; technology gap
欠缺[けんけつ, kenketsu] (n) lacuna; gap where something is lacked
現役合格[げんえきごうかく, gen'ekigoukaku] (n) passing university entrance exams in the last year of high school (instead of failing then taking gap year(s))
長打コース[ちょうだコース, chouda ko-su] (n) ball hit toward the gap between outfielders (baseball)
アガパンサス[, agapansasu] (n) agapanthus (esp. the African lily, Agapanthus africanus) (lat
アガペー[, agape-] (n) (1) agape (Christian love); (2) (See 愛餐) agape (love feast)
インターブロックギャップ[, inta-burokkugyappu] (n) {comp} interblock gap; IBG
うながっぱ[, unagappa] (n) type of maki sushi typically made from eel and cucumber
がっぷり[, gappuri] (adv) firmly (grasped); latched onto; locked onto
がっぽがっぽ[, gappogappo] (adv-to) (on-mim) in large quantities
がっぽり[, gappori] (adv-to,adv) (on-mim) in large quantities
クレディビリティーギャップ[, kuredeibiritei-gyappu] (n) credibility gap; (P)
シンガポール・スリング;シンガポールスリング[, shingapo-ru . suringu ; shingapo-rusuringu] (n) Singapore sling
シンガポールテレコム[, shingapo-ruterekomu] (n) {comp} Singapore Telecom
シンガポールドル[, shingapo-rudoru] (n) Singapore dollar
スリング[, suringu] (n) (1) (See 石つぶて) sling; (2) (abbr) (See シンガポール・スリング) sling (e.g. Singapore sling); (3) (abbr) (See カーゴ・スリング) cargo sling; (4) (abbr) (See ベイビー・スリング) baby sling
ずれ[, zure] (n) (possibly written 滑 or 滑れ) gap; slippage
その場しのぎ;その場凌ぎ;其の場凌ぎ[そのばしのぎ, sonobashinogi] (n,adj-no) stopgap; makeshift; temporary measure
その場逃れ;其の場逃れ[そのばのがれ, sonobanogare] (n) makeshift; stopgap
ニシレモンザメ[, nishiremonzame] (n) lemon shark (Negaprion brevirostris, species of requiem shark)
ぱくり;ぱっくり;パクリ;パクり[, pakuri ; pakkuri ; pakuri ; paku ri] (adv,adv-to,n) (1) (on-mim) gaping (esp. mouth); (2) snapping into; biting into; (n,vs) (3) (See パクる) cribbing; lifting; plagiarism; rip-off
ブロック間隔[ブロックかんかく, burokku kankaku] (n) {comp} interblock gap; IBG
べた[, beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) {comp} plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[, pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P)
メガホン(P);メガフォン[, megahon (P); megafon] (n) megaphone; (P)
レコード間隔[レコードかんかく, reko-do kankaku] (n) {comp} interrecord gap; IRG
一夜造り[いちやずくり, ichiyazukuri] (n) built in a night; stopgap; hastily written
一時凌ぎ[いちじしのぎ, ichijishinogi] (n) makeshift; temporary expedient; stopgap measure
交付年月日[こうふねんがっぴ, koufunengappi] (n) date of issuance (e.g. of a license or passport)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ギャップ[ぎゃっぷ, gyappu] gap
ブロック間ギャップ[ブロックかんギャップ, burokku kan gyappu] interblock gap
ヘッド高[ヘッドこう, heddo kou] flying height, head gap
レコード間ギャップ[レコードかんギャップ, reko-do kan gyappu] inter-record gap
浮上高[ふじょうこう, fujoukou] flying height, head gap
磁極間隔[じきょくかんかく, jikyokukankaku] gap width
シンガポールテレコム[しんがぽーるてれこむ, shingapo-ruterekomu] Singapore Telecom
トリガプロセス[とりがぷろせす, torigapurosesu] trigger process
ブロック間隔[ブロックかんかく, burokku kankaku] interblock gap, IBG (abbr.)
レコード間隔[レコードかんかく, reko-do kankaku] interrecord gap, IRG (abbr.)
描画パイプライン[びょうがぱいぷらいん, byougapaipurain] rendering pipeline

gap ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่อง[n.] (chǿng) EN: hole ; aperture ; opening ; slot ; cavity ; gap FR: orifice [m] ; fente [f] ; ouverture [f] ; trouée [f] ; baie [f] ; entrée [f] ; conduit [m]
ช่องว่าง[n.] (chǿngwāng) EN: blank ; gap FR: espace [m] ; blanc [m] ; écart [m] ; case [f]
ช่องว่างในตลาด[n. exp.] (chǿngwāng n) EN: gap in the market FR:
ช่องว่างระหว่างวัย[n. exp.] (chǿngwāng r) EN: generation gap FR:
ช่องโหว่[n.] (chǿng wō) EN: loophole ; gap ; hole FR: brèche [f] ; lacune [f]
แก๊ป[n. prop.] (Kaep ) EN: Gap FR: Gap
ความไม่เข้าใจกัน[n. exp.] (khwām mai k) EN: gap FR: incompréhension [f]
ระยะห่าง[n. exp.] (raya hāng) EN: space ; interval ; gap FR: espace [m] ; intervalle [m]
รู[n.] (rū) EN: hole ; gap ; cavity ; orifice FR: trou [m] ; orifice [m]
โหว่[n.] (wō) EN: gap ; hole ; loophole ; flaw FR:
ย่นระยะทางให้สั้นลง[v. exp.] (yon rayathā) EN: reduce the distance ; narrow the gap FR:
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out ; gape FR: ouvrir ; entrouvrir
อ้าปากค้าง[v. exp.] (ā pāk khāng) EN: gape ; stare open-mouthed FR: être bouche-bée
อ้าปากหวอ[adj.] (ā pāk wø) EN: open-mouthed ; gaping FR:
บาดแผลเหวอะหวะ[n. exp.] (bātphlaē wo) EN: gaping wound FR:
เบอะ[adj.] (boe) EN: gaping ; huge ; gigantic ; severe FR:
เบ้อ[adj.] (boē) EN: gaping FR: béant ; profond
บุหงาประหงัน[n.] (bu-ngāpra-n) EN: Jasminum auriculatum Vahl. FR:
ชบาโคม[n. exp.] (chabā khōm) EN: Abutilon megapotamicum FR: Abutilon megapotamicum
ชักหงับ ๆ[adv.] (chak ngap-n) EN: convulsively FR:
ชะงาบ[X] (cha-ngāp) EN: opening and closing the mouth FR:
ชาวสิงคโปร์[n. prop.] (chāo Singkh) EN: Singaporean FR: Singapourien [m]
ช่องแคบสิงคโปร์[n. prop.] (Chǿngkhaēp ) EN: Singapore Strait ; Straits of Singapore FR: détroit de Singapour [m]
ดอลลาร์สิงคโปร์[n. exp.] (dønlā Singk) EN: Singapore dollar FR:
หัวสิงโตสีแดง[n. prop.] (Hūa Singtō ) EN: The lion head symbol of Singapore FR:
หูกวาง[n.] (hūkwāng) EN: Indian almond ; Bengal almond ; Olive-bark tree ; Sea almond ; Singapore almond ; Tropical almond ; Umbrella tree FR:
จ้องเขม็ง[X] (jǿng khamen) EN: stare at ; gaze at ; goggle at ; gawk at ; gape at FR:
การระงับ[n.] (kān ra-ngap) EN: suppression ; abatement FR:
การระงับใจ[n.] (kān ra-ngap) EN: restraint FR:
การระงับคดี[n. exp.] (kān ra-ngap) EN: abatement of action FR:
การระงับข้อพิพาทด้วยสันติวิธี[n. exp.] (kān ra-ngap) EN: pacific settlement of a dispute FR:
การระงับความเสียหาย[n. exp.] (kān ra-ngap) EN: abatement of injury FR:
โคลงเคลง[n.] (khlōngkhlēn) EN: Malabar melastome ; Indian rhododendron ; Singapore rhododendron ; senduduk ; Melastoma malabathricum FR: Melastoma malabathricum
โครงการขนาดใหญ่[n. exp.] (khrōngkān k) EN: megaproject = mega project FR: mégaprojet [m]
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ[n. exp.] (khrōngkān l) EN: megaproject ; mega project FR: mégaprojet [m]
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสิงคโปร์[n. exp.] (khwām samph) EN: relations between Thailand and Singapore FR: relations entre la Thaïlande et Singapour [fpl]
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสิงคโปร์ [org.] (Khwām Samph) EN: Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER) FR:
กระดุมทองเลื้อย[n. exp.] (kradum thøn) EN: climbing wedelia ; creeping daisy ; Singapore daisy ; Sphagneticola trilobata FR: Sphagneticola trilobata
ลำโพง[n.] (lamphōng) EN: speakers ; loudspeaker ; megaphone FR: haut-parleur [m] ; enceinte acoustique [f] ; baffle [m]
ล้านพิกเซล[n.] (lān phiksēl) EN: megapixel FR: mégapixel [m]

gap ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bandabstand {m}band gap
Schaltdifferenz {f}differential gap
Funkenstrecke {f}spark gap
Kopfabstand {m} (Platte)head gap
Schattenfuge {f}shadow gap
Apperzeption {f}; begrifflich urteilendes Erfassen; bewusste sinnliche Wahrnehmungapperception
Leistungsbewertung {f} | ergebnisbezogene Leistungsbewertungappraisal of results | appraisal by results
Saugapparat {m} | Saugapparate
Exophthalmus {m}; krankhaftes Vortreten des Augapfels [med.]exophthalmos
Augapfel {m} [anat.] | Augäpfel
Baulücke {f}gap between buildings
Marktlücke {f}gap in the market; opening
Spalttiefe {f}gap depth
Stoßfuge {f}gap clearance
Wissenslücke {f}gap in one's knowledge; lack of knowledge
orbital {adj}; den Augapfel betreffend [med.]orbital
retrobulbär {adj}; hinter dem Augapfel [med.]retrobulbar
Schlüsselweite {f}spanner gap; spanner opening; wrench opening
Sprengapparat {m} | Sprengapparate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gap
Back to top