ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fracture

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fracture*, -fracture-

fracture ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fracture (n.) การแตก (โดยเฉพาะกระดูก) See also: การร้าว (โดยเฉพาะกระดูก)
fracture (n.) รอยแตก See also: รอยร้าว Syn. break, crack
fracture (vi.) แตก See also: หัก, ร้าว
fracture (vt.) ทำให้แตก See also: ทำให้หัก, ทำให้ร้าว
fractured (adj.) ร้าว Syn. broken
English-Thai: HOPE Dictionary
fracture(แฟรค'เชอะ) n. การแยก,การแตกร้าว,รอยแตกร้าว,กระดูกหัก,หน้าหัก,ด้านหัก. vt. แตกร้าว,ตก,ร้าว,ทำให้แตก,ทำให้ร้าว. -fracturable adj., See also: fractural adj., Syn. rift,crack,break,split
English-Thai: Nontri Dictionary
fracture(n) รอยแตก,การแตก,รอยหัก,รอยร้าว,การหัก,การแยก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fracture๑. แตก, หัก๒. การแตก, การหัก๓. กระดูกแตก, กระดูกหัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fractureการแตก [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How's my ship? Sir, we've got a 7-meter fracture on the outer hull. We should be able to repair her, but it'ii take an awful lot of time, sir.มีรอยแตกยาว 7 เมตรที่กราบด้านนอก พอซ่อมได้แต่ต้องใช้เวลานานหน่อย
Compound fracture to the fibula.ยังมีกระดูกน่องที่แตก
And Helena Boyd, 26 years old-- also stable with obvious nasal fracture facial lacs and a chunk of missing scalp.และเฮเลน่า บอยด์ อายุ 26 ปี สัญญาณชีพคงทีกับจมูกแตกเห็นได้ชัดเจน มีเลือดคั่งบริเวณใบหน้าและหนังศรีษะถลกเป็นหย่อมๆ
The way the mind deals with the new reality Sometimes results in a fracture of sorts.วิธีที่จิตใจรับมือกับความจริงใหม่ บางครั้งก่อผลให้แตกเป็นหลายชนิด
A mother willing to fracture her own soul to protect her child.และมีชีวิตอยู่เพื่อฆ่าอีก
Yes, after his death, and the fracture of the ribs as well as the punctured lung are consistent with the Heimlich maneuver.ใช่ หลังจากที่เขาตายและซี่โครงมีรอยร้าว รวมถึงปอดที่ถูกเจาะสอดคล้องกันกับตรงช่องท้อง
It's a clearly marked fracture of the ramus mandibulae.เห็นชัดว่ามันทำให้กระดูกขากรรไกรส่วนล่างหัก.
We're not seeing soil liquefaction we'd expect or any evidence of fracture propagation within the tectonic plates.เรายังไม่พบการทรุดตัวของดินดังที่คาดไว้ หรือแม้แต่ร่องรอยการ ร้าวอย่างต่อเนื่อง บนแผ่นธรณีภาค
Now, looking at the fracture lines, the computer should be able to determine the weight of the car that ran him over.ตอนนี้ มาดูที่เส้นรอยแตก คอมพิวเตอร์สามารถกำหนดน้ำหนักรถที่ชนได้
I identified the perimortem ring fracture on the base of the skull as well as the corresponding damage on the top of the spinal column.ผมทำการตรวจสอบวงรอบ ๆ รอยแตก บนผิวของกะโหลก เช่นเดียวกัน ความเสียหายจากส่วนบนสุด ของแนวกระดูกสันหลังเหมือนกัน
Hospital said the boy suffered a distal radius fracture two weeks ago.โรงพยาบาลรายงานว่า เด็กเจ็บ จากกระดูกส่วนปลายที่แตก เมื่อ 2 อาทิตย์ก่อน ตรงกับที่แมทธิวไม่ไปรายงานตัว
Tl spine films showed a burst fracture at t-12.จากฟิล์ม TL spine จะเห็นรอยหักที่ T-12

fracture ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
裂璺[liè wèn, ㄌㄧㄝˋ ㄨㄣˋ, 裂璺] crack; split; fracture line
跌打损伤[diē dǎ sǔn shāng, ㄉㄧㄝ ㄉㄚˇ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, 跌打损伤 / 跌打損傷] injury such as contusion, sprain or fracture from falling, blow etc
骨折[gǔ zhé, ㄍㄨˇ ㄓㄜˊ, 骨折] broken bones; fracture
破裂[pò liè, ㄆㄛˋ ㄌㄧㄝˋ, 破裂] burst; fracture
裂隙[liè xì, ㄌㄧㄝˋ ㄒㄧˋ, 裂隙] crack; crevice; fracture
断裂[duàn liè, ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧㄝˋ, 断裂 / 斷裂] fracture; rupture
纵裂[zòng liè, ㄗㄨㄥˋ ㄌㄧㄝˋ, 纵裂 / 縱裂] lobe; longitudinal slit; vertical fracture

fracture ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
リス[, risu] (n) (1) fracture (ger
割り目;割目[わりめ, warime] (n) crack; split; break; fracture
破断[はだん, hadan] (n,vs) rupture; break; fracture
貝殻状割れ口[かいがらじょうわれくち, kaigarajouwarekuchi] (n) conchoidal fracture
開放骨折[かいほうこっせつ, kaihoukossetsu] (n) open fracture
陥没骨折[かんぼつこっせつ, kanbotsukossetsu] (n) depressed fracture
陰茎折症[いんけいせっしょう, inkeisesshou] (n) penile fracture
折る[おる, oru] (v5r,vt) (1) to break; to fracture; to break off; to snap off; to pick (e.g. flowers); (2) to fold; to bend; (3) to make (origami); (4) (See 筆を折る) to interrupt; to end; (P)
折れる[おれる, oreru] (v1,vi) (1) to break; to be broken; to snap; to fracture; (2) to be folded; (3) to give in; to back down; to yield; to submit; (4) (See 曲がる・2) to turn (a corner); (P)
骨折[こっせつ, kossetsu] (n,vs) bone fracture; (P)

fracture ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดาะ[n.] (dǿ) EN: crack ; fracture FR: fracture [f]
เดาะ[v.] (dǿ) EN: fracture ; splinter FR:
หัก[v.] (hak) EN: break ; be broken ; fracture ; dock FR: briser ; se briser ; se fracturer
หักขา[v. exp.] (hak khā) EN: fracture one's leg ; break one's lmeg FR: se fracturer la jambe
กะโหลกศีรษะแตก[n. exp.] (kalōk sīsa ) EN: fractured skull FR: fracture du crâne [f]
กระดูกเดาะ[n. exp.] (kradūk dǿ) EN: greenstick fracture FR:
กระดูกหัก[n. exp.] (kradūk hak) EN: bone fracture ; fracture ; broken bone FR: fracture [f]
กระดูกหักชนิมีบาดแผล[n. exp.] (kradūk hak ) EN: compound fracture ; open fracture FR: fracture ouverte [f]
กระดูกหักชนิดธรรมดา[n. exp.] (kradūk hak ) EN: simple fracture ; closed fracture FR: fracture simple [f]
กระดูกไม่หัก[n. exp.] (kradūk mai ) EN: no fracture FR: pas de fracture
กระดูกร้าว[n. exp.] (kradūk rāo) EN: fracture FR: fracture [f]
กระดูกแตก[n. exp.] (kradūk taēk) EN: fracture FR: fracture [f]
ร้าว[v.] (rāo) EN: crack ; fracture ; split ; break FR: se fissurer ; se crevasser ; se craqueler
แตก[v.] (taēk) EN: break ; shatter ; be broken ; be shattered ; fracture FR: se briser ; se casser ; se rompre ; fracturer ; casser ; éclater
ทำให้หัก[v. exp.] (thamhai hak) EN: fracture FR: fracturer
หัก[adj.] (hak) EN: broken ; fractured FR: brisé ; cassé ; fracturé
ขาหัก[n. exp.] (khā hak) EN: broken leg FR: jambe cassée [f] ; jambe fracturée [f]
พังประตู[v. exp.] (phang pratū) EN: break down the door ; force open the door FR: défoncer une porte ; enfoncer une porte ; fracturer une porte
ทำหัก[v. exp.] (tham hak) EN: FR: fracturer
ทำแตก[v. exp.] (tham taēk) EN: break FR: briser ; éclater ; fracturer

fracture ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Druckbruch {m}compressive fracture
Ermüdungsbruch {m}fatigue fracture
Zugbruch {m}tensile fracture
Torsionsbruch {m}torsion fracture
Genickbruch {m}neck fracture; broken neck
Bruchzähigkeit {f}fracture toughness
Armbruch {m} [med.]fracture of the arm
Rippenbruch {m} [med.]rib fracture; fractured rip

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fracture
Back to top