ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cracked

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cracked*, -cracked-

cracked ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cracked (adj.) ที่แห้งและแตก
cracked (adj.) บ้า
cracked (adj.) ร้าว Syn. fractured, broken
English-Thai: HOPE Dictionary
cracked(แครคทฺ) adj. แตก,เป็นรอยแตก,ได้รับความเสียหาย,ได้รับบาดเจ็บ,บ้า,เสียงแตก,เสียงแหบ, See also: crackedness n., Syn. split
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บ๊อง (adj.) cracked See also: eccentric, crazy, nutty Syn. บ๊องๆ
บ๊องๆ (adj.) cracked See also: eccentric, crazy, nutty
ราน (adj.) cracked Syn. ปริ, แตก
แตกระแหง (adj.) cracked See also: broken, split
เสียงแตก (n.) cracked voice Syn. เสียงแตกหนุ่ม
เสียงแตกหนุ่ม (n.) cracked voice
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Since McCluskey's killing, the police have cracked down on our operations.ตั้งแต่การฆ่าสัสของตำรวจได้แตกลงในการดำเนินงานของเรา
Got a cracked timing case cover.- ฝาครอบกล่องสองสามแห่ง
I burnt my fingers, and I cracked a nail!ฉันเผานิ้วมือข​​องฉันและฉันแตกเล็บ!
[ Butch ] I think I cracked a rib.[บุทช์] ผมคิดว่าผมแตกซี่โครง
His skull was cracked open and most of his left side was crushed.กะโหลกเขาเปิด ร่างกายซีกซ้ายเหวอะหวะ
Bump that. Roscoe cracked that door.ช่างฉัน ประตูกร่อนเพราะลูกตะกั่ว
Then again, she hasn't cracked a smile since the day that shark almost devoured me.แต่เธอก็ไม่เคยยิ้มอยู่แล้ว ตั้งแต่ผมเกือบถูกฉลามกิน
Okay, the guy gave me an envelope through a cracked window, it was tinted, I never saw his face.โอเค ผู้ชายคนนั้นส่งซองจ.ม.ผ่านหน้าช่องหน้าต่างรถที่ติดแผ่นกรองแสง ฉันไม่เห็นหน้าเขา
They'd have cracked four years ago.นั่นทำงานให้นายไม่ได้ พวกเขาเครียดจนเสียสติตลอด 4 ปีที่ผ่านมา
You're the little devil who cracked the system.เธอก็คือวายร้ายตัวน้อยที่ ชอบเจาะระบบ
He died eight months ago. We've had trouble deciphering what he's been saying, but this afternoon we cracked it.เขาตายไปเมื่อ 8 เดือนก่อน เรามีปัญหาเรื่องการถอดข้อความที่เขาพูด
Thy twin eggs, are they cracked yet, or just in the crack?ไข่คู่ของเจ้ามันแตกหรือยัง หรือว่าใกล้เวลาแล้ว?

cracked ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, 一人得道鸡犬升天 / 一人得道雞犬升天] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it.
鸡犬升天[jī quǎn shēng tiān, ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, 鸡犬升天 / 雞犬升天] lit. cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it.
[cūn, ㄘㄨㄣ, 皴] chapped; cracked

cracked ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
割れ鐘;破鐘;破れ鐘;割鐘[われがね, waregane] (n) cracked bell
破れ鍋;割れ鍋[われなべ, warenabe] (n) a cracked pot
ひびが入る;罅が入る;皹が入る;皸が入る[ひびがはいる, hibigahairu] (exp,v5r) to get cracked; to develop a crack; to be fissured
割れ易い[われやすい, wareyasui] (adj-i) brittle; fragile; easily cracked; perishable

cracked ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บิ่น[adj.] (bin) EN: cracked FR:
บ๊อง[adj.] (bǿng) EN: cracked ; eccentric ; crazy ; nutty FR: excentrique ; bizarre
บ๊องส์[v.] (bøng ) EN: be half-crazy ; be unbalanced ; be cracked ; be potty FR:
เดาะ[adj.] (dǿ) EN: cracked FR:
ไม่เต็มบาท[adj.] (mai tembāt) EN: psycho ; cracked ; crazy FR: cinglé ; zinzin
ราน[adj.] (rān) EN: crazing ; cracked FR:
ร้าว[adj.] (rāo) EN: cracked FR:
ซี่โครงเดาะ[n. exp.] (sīkhrōng dǿ) EN: cracked rib FR:
แตกระแหง[v.] (taēkrahaēng) EN: be fissured ; be cracked FR: être fissuré
แตกระแหง[adj.] (taēkrahaēng) EN: cracked ; broken ; split FR:
ยังไม่แตก[adj.] (yang mai ta) EN: uncracked FR:

cracked ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rissig {adj} | rissiger | am rissigstencracked | more cracked | most cracked

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cracked
Back to top