ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

schism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *schism*, -schism-

schism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
schism (n.) ความแตกแยก See also: ความไม่ปรองดองกัน, ความแตกสามัคคี Syn. cabal, section, split
schismatic (adj.) ซึ่งแตกแยก
schismatical (adj.) ที่สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดน See also: ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกดินแดน Syn. schismatic, seceding
schismatize (vi.) แยกตัวออก See also: แยกตัวออกอย่างเป็นทางการ, ถอนตัว Syn. break away, retract, withdraw
English-Thai: HOPE Dictionary
schism(ชิส'ซีม) n. การแตกแยก,การแตกความสามัคคี,การแตกร้าว,การแตกฉาน, ส่วนที่แตกแยกออกมา, See also: schismatic adj., Syn. division
English-Thai: Nontri Dictionary
schism(adj) การแบ่งพวก,การแตกแยก,การแตกสามัคคี
schismatic(adj) ซึ่งแย้งกัน,ซึ่งแตกแยก,ซึ่งแตกสามัคคี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สังฆเภท (n.) schism among Buddhist monks

schism ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
分離主義者[ぶんりしゅぎしゃ, bunrishugisha] (n) separatists; schismatics

schism ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สังฆเภท[n.] (sangkhaphēt) EN: schism among Buddhist monks FR:

schism ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schismatisch {adj}; ein Schisma betreibendschismatic
schismatisch {adv}schismatically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า schism
Back to top