ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

covenant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *covenant*, -covenant-

covenant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
covenant (n.) ข้อตกลงร่วมกัน Syn. compact, agreement, contract
covenant (vi.) ทำสัญญา See also: ทำข้อตกลง
covenant (vt.) ทำสัญญา See also: ทำข้อตกลง
covenant for (phrv.) ทำสัญญา (กฎหมาย) เพื่อ See also: ทำข้อตกลงเพื่อ Syn. covenant with
covenant with (phrv.) ทำสัญญา (กฎหมาย) เพื่อ See also: ทำข้อตกลงเพื่อ Syn. covenant for
covenanted (adj.) ที่ทำสัญญาไว้ See also: ที่ทำข้อตกลงไว้ Syn. promised, pledged
covenantee (n.) ผู้ที่อยู่ในสัญญา
covenanter (n.) ผู้ทำสัญญา
English-Thai: HOPE Dictionary
covenant(คัพ'วะเนินทฺ) n. ข้อตกลง,สัญญา,ข้อกำหนด,บทบัญญัติในกฎหมายโบราณ,สัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ vi. ทำสัญญา,ทำข้อตกลง. vt. ตกลง (โดยสัญญา) ,ให้คำมั่น,กำหนด, Syn. compact,agreement,agree
covenanted(คัฟ'วะเนินทิด) adj. ซึ่งได้ทำสัญญาหรือ ตกลงไว้แล้ว,ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา
covenantee(คัฟวะเนินที') n. ผู้ที่ถูกกำหนดหรือให้คำมั่นไว้ในสัญญา
covenanter(คัฟ'วะเนินเทอะ) n. ผู้ทำสัญญา
English-Thai: Nontri Dictionary
covenant(n) สนธิสัญญา,ข้อตกลง,ข้อกำหนด,บทบัญญัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
covenantกติกา, ข้อตกลงที่ทำเป็นหนังสือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
covenantกติกาสัญญา (สนธิสัญญาประเภทหนึ่ง) [การทูต]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Would you be more comfortable opening the Ark in Berlin for your führer, and finding out only then if the sacred Covenant is inside, and whether you've accomplished your mission, and obtained the one true Ark?คุณจะสบายใจ ขึ้นหรือไม่ ถ้าเราไปเปิดที่เบอร์ลิน เปิดหีบศักดิ์สิทธิ์ที่เบอร์ลิน เพื่อฟิเรลของคุณ, และค้นพบตอนนั้นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาม พันธสัญญา อยู่ข้างใน,
As a person of faith, I'm bound by a different covenant than Dr. Arroway.เป็นบุคคลที่มีความ เชื่อฉันผูกพันตาม พันธสัญญาที่ แตกต่างจากดร.
"It is the desire of Caleb and Catherine to establish their vows from this point on as a covenant and not a contract.นี่เป็นความปรารถนาของ เคเลบ และ แคทเทอรีน ที่จะประกาศคำมั่นสัญญา ซึ่งเป็นพันธสัญญาระหว่างกัน และไม่ใช่สัญญาทั่วไป
"Caleb, in the presence of God and these witnesses do you come today to freely and unconditionally commit to this covenant marriage to Catherine?"เคเลบ ต่อพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้าพยานหลายคน คุณมาที่นี่วันนี้ด้วยความสมัครใจและตั้งใจจะผูกพัน ในพันธสัญญาการแต่งงานกับ แคทเทอรีน ใช่หรือไม่
"And, Catherine, do you come today to freely and unconditionally commit to this covenant marriage to Caleb?"แคทเทอรีน คุณมาที่นี่วันนี้ด้วยความสมัครใจและตั้งใจจะผูกพัน ในพันธสัญญาการแต่งงานกับ เคเลบ ใช่หรือไม่
Well,I'm sorry,but you would have had to express that desire before revealing the secret, so that I could choose whether or not I wanted to accept the covenant of secret keeping.งั้น ขอโทษนะ เธอควรจะบอกเงื่อนไขก่อนที่จะเปิดเผยความลับ ฉันจะได้เลือกได้ว่าจะยอมรับความลับของเธอไหม
This jointly sealed covenant is... the absolute proof of it.เขาจะเริ่มลงมือรึยังนะ คงจะเริ่มแล้ว
So that jointly sealed covenant did still exist?เจ้าอยากให้กลับไปสู่ยุคสงครมรึไง
This jointly sealed covenant shows clearly, that our Tokugawa Ieyasu... is the legitimate successor of Nobunaga.ครอบครองแผ่นดินนี้ เจ้าอยากแก้แค้นให้เพื่อนเหรอ
About what I said at the covenant meeting.เกี่ยวกับเรื่องที่ข้าพูดในการประชุมลับ
In order for a district to be claimed by the Light Fae, each Ash has to make a covenant with the land during a secret, mystic ceremony, the "BOH-see ahn Ta-LAHV".บางอย่างที่ต้องการ... เฟย์แห่งแสงสว่าง... ข้อตกลงระหว่างดินแดนเป็นความลับ
You can't break your covenant on a small ... group of savages, it would be sacrilege.แต่ลูกไม่สามารถละเมิดพันธสัญญานั้นได้ มันจะเป็นการล่วงเกินสิ่งศักด์สิทธิ์

covenant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
约柜[yuē guì, ㄩㄝ ㄍㄨㄟˋ, 约柜 / 約櫃] Ark of the Covenant
圣约[shèng yuē, ㄕㄥˋ ㄩㄝ, 圣约 / 聖約] covenant
教义和圣约[Jiào yì hé Shèng yuē, ㄐㄧㄠˋ ㄧˋ ㄏㄜˊ ㄕㄥˋ ㄩㄝ, 教义和圣约 / 教義和聖約] Doctrine and Covenants

covenant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
国際人権規約[こくさいじんけんきやく, kokusaijinkenkiyaku] (n) (1) International Covenants on Human Rights; ICCPR; (2) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; ICESCR
聖櫃[せいひつ, seihitsu] (n) (1) Ark of the Covenant (Judaism); (2) tabernacle (Catholicism)
連判状[れんばんじょう, renbanjou] (n) jointly sealed covenant
旧約[きゅうやく, kyuuyaku] (n) (1) old promise; old agreement; old covenant; (2) (abbr) (See 旧約聖書) Old Testament; (P)
盟約[めいやく, meiyaku] (n,vs) oath; pledge; pact; covenant; (P)
誓約[せいやく, seiyaku] (n,vs) written vow; pledge; covenant; (P)
誓約書[せいやくしょ, seiyakusho] (n) written oath; covenant; pledge

covenant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กติกา[n.] (katikā) EN: agreement ; pact ; convention ; covenant ; contract FR: convention [f] ; pacte [m] ; accord [m]

covenant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bundeslade {f}Ark of (the) Covenant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า covenant
Back to top